Skip Navigation Links

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

از دیرباز تا کنون توجه به انسان در دنیاي سازمان و مدیریت همواره مورد توجه صـاحبنظران مدیریت بوده است. این توجه روز به روز افزایش یافته تا جایی که امـروز در آغـاز هـزاره سوم نیروي انسانی را مشتریان اول سازمان ها نام نهاده اند. به دیگر سخن، در عصر جدید ضـرورت پاسخگویی به نیازهاي اساسی کارکنان در اولویت اول قرار می گیرد. زیرا نیل به اهداف، رسالت و ماموریت هاي سازمانی در گرو تامین اهداف و خواسته هاي منطقی و مشروع منـابع انسانی و خصوصا تامین نیازهاي آنان است. از آنجایی که هنر مدیران این است که بتوانند امور سازمان را بـه وسیله (روسا، همترازان و زیردستان) انجام دهند، بنابراین داشتن دانش و مهارت هاي ذیربط در رفتـار سازمانی اهمیت زیادي دارد.

در دوره دکترای مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی با نظریه رفتاری سازمان، مدیریت رفتار سازمانی بین المللی، استراتژی های مدیریت منابع انسانی، بررسی روابط فرد و سازمان و تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی مورد محور فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان را تشکیل می دهد.

تعداد بازدید : 5845

رشته و گرایش های مدیریت بازرگانی در مقطع دکترا - دپارتمان علوم انسانی

رشته و گرایش های مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد - دپارتمان علوم انسانی

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید