Skip Navigation Links

مدیریت پیشگیری از جرم

پیشگیری را می توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیت های بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می شود. در ایران، هنوز فقدان سیاست گذاری جامع در این عرصه بیش از پیش احساس می‌شود. دوره دکترای مدیریت پیشگیری از جرم، بالاترین مقطع آموزش عالی در این رشته است که شامل مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های آموزشی و پژوهشی است. هدف اصلی از ایجاد دوره دکترای تخصصی مدیریت پیشگیری از جرم، تربیت نیروی انسانی متخصص برای تصدی سمت های مدیریتی در ناجا و نیز تربیت استاد و پژوهشگر برای دانشگاه علوم انتظامی و دیگر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی طراحی و تدوین شده است. بدین ترتیب هدف از طراحی دوره دکترای مدیریت پیشگیری از جرم را می توان به شرح زیر بیان کرد:

- توسعه دانش پیشگیری از جرم از طریق رویکردهای مردم نهاد و آشنایی با ساز و کارهای مؤثر ایجاد همکاری و هماهنگی میان نهادهای مسئول در جامعه

- نوآوری در زمینه های علمی و تحقیق در زمینه تجزیه و تحلیل مسائل انتظامی، مدیریتی و اجتماعی

- تقویت مبانی نظری سیاست های پیشگیری از جرم و ارزیابی علمی عملکرد هر یک از نهادهای مسئول

- تولید دانش در زمینه ابعاد مختلف پیشگیری از جرم

- تقویت و توسعه تحقیقات بومی به منظور تعیین استراتژی های پیشگیری انتظامی در بسترهای امنیتی اجتماعی ایران

- تربیت مدیران به منظور احاطه یافتن بر آثار و منابع علمی در زمینه های پیشگیری از جرم


تعداد بازدید : 3593


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید