مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 7)

A new fuzzy dempster MCDM method and its application in supplier selection pdf
یک روش MCDM جدید فازی دمپستر و کاربرد آن در انتخاب تامین کننده word
Supply chain information systems strategy: Impacts on supply chain performance and firm performance pdf
Building Effective Small-Group Team Working Skill through Blended Learning at Malaysia Tertiary Institution pdf
ایجاد مهارت موثر کار تیمی از طریق یادگیری ترکیبی در موسسات سه گانه ی مالزی word
Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management pdf
تکنولوژی بلاک چین و روابط آن با مدیریت زنجیره تأمین پایدار word
Content design of advertisement for consumer exposure: Mobile marketing through short messaging service pdf
Globalization and Its Challenges pdf
جهانی سازی و چالش های آن word
THE SHAPE OF THINGS TO COME: SCENARIOS AND VISUAL STORIES FOR TELECOMMUNICATION IN 2020 pdf
CLOUD-BASED SOLUTIONS FOR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: A POST-ADOPTION STUDY pdf
راه حل های مبتنی بر ابر برای مدیریت زنجیره تامین: مطالعه پس از اتخاذ word
An integrative model of consumers' intentions to purchase travel online pdf
مدلی یکپارچه برای تمایل مشتریان جهت خرید سفر بصورت آنلاین word
A framework for intelligent reliability centered maintenance analysis pdf
چارچوبی برای تجزیه و تحلیل فرآیند نگهداری و تعمیراتِ مبتنی بر قابلیت اطمینان هوشمند word
Dynamic multi-criteria evaluation of co-evolution strategies for solving stock trading problems pdf
ارزیابی چند متغیری پویا راهبرد های تکامل مشترک برای حل مشکلات خرید وفروش سهام word
Technology roadmaps: Infrastructure for innovation Martin Rinne pdf
نقشه راه تکنولوژی : زیر ساخت های لازم برای نوآوری word
A Multi-Criteria Model in Information Technology Infrastructure Problems pdf
مدل چندمعیاری در مسئله‌های زیرساختار تکنولوژی اطلاعات word
Choice of markets for initial export activities: Differences between early and late exporters pdf
انتخاب بازارها برای اقدامات صادرات آغازین: تفاوت های میان صادرکنندگان اولیه و واپسین word
A multivariate approach for top-down project control using earned value management pdf
رویکرد چند متغیره برای کنترل پروژه بالا به پایین با استفاده از مدیریت ارزش کسب شده word
Financial development and economic growth in an oil-rich economy: The case of Saudi Arabia pdf
توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی در یک اقتصاد نفت محور : مورد عربستان سعودی word
Electronics: A case study of economic value added in target costing pdf
گروه الکترونیکس: ارزش افزوده اقتصادی در هزینه گذاری هدف word
Trade credit and bank loan: Evidence from Chinese firms pdf
اعتبار تجاری و وام بانکی: شواهدی از شرکت های چینی word
Scenario-Based Strategy Maps pdf
نقشه استراتژی مبتنی بر سناریو word
Productivity and survival of family firms in Japan pdf
کارایی و بقای شرکت های خانوادگی در ژاپن word
Exchange Rate Risk Management of Export Firms: New findings from a questionnaire survey pdf
مدیریت ریسک نرخ ارز شرکت های صادراتی: یافته های جدیدی از یک پژوهش پرسشنامه ای word
The returns, risk and liquidity relationship in high frequency trading: evidence from the Oslo stock market pdf
پژوهشي تجربي در خصوص شش سطحِ يكپارچگي برنامه‌ريزي منابع سازمانی word
Determinants of Technological Capability of Firms in a Developing Country pdf
عوامل موثر بر قابلیت فناورانه شرکت ها در کشور های در حال توسعه word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید