مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 7)

Branding in the Age of Social Media pdf
برندسازی در عصر رسانه های اجتماعی word
Role of banks as entity in the system for prevention of money laundering in the Macedonia pdf
نقش بانک ها به عنوان واحدی مستقل در سیستم، به منظور پیشگیری از پولشویی در کشور مقدونیه word
A Quantitative Analysis of Business Process Reengineering and Organizational Resistance: The Case of Uganda pdf
تجزیه‌وتحلیل کمی مقاومت سازمانی و مهندسی مجدد فرآیند کسب‌وکار: بررسی کشور اوگاندا word
Towards improving construction labor productivity and projects’ performance pdf
نگرشی به بهبود بهره وری نیروی کار ساختمان سازی و عملکرد پروژه word
Community Empowerment through Appropriate Technology: Sustaining the Sustainable Development pdf
توانمند سازی جامعه از طریق فنآوری مناسب: حفظ توسعه ی پایدار word
The challenge of sustaining the research and innovation process pdf
چالش حفظ فرایند نوآوری و پژوهش word
The Effect of CEOs’ Turnover on the Corporate Sustainability Performance of French Firms pdf
تاثیر جابجایی CEO بر عملکرد مربوط به پایداری شرکت های فرانسوی word
Choice of markets for initial export activities: Differences between early and late exporters pdf
انتخاب بازارها برای اقدامات صادرات آغازین: تفاوت های میان صادرکنندگان اولیه و واپسین word
An entrepreneurial flair development: the role of an ecosystem pdf
نقش اکوسیستم در شکوفاسازی استعداد کارآفرینی word
Management Accounting Research: 25 years on pdf
پژوهش های مدیریت حسابداری: در طی 25 سال word
What Is the Significance of GASB’s Conceptual Framework pdf
اهمیت چارچوب نظری هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی در چیست؟ word
An integrative model of consumers' intentions to purchase travel online pdf
مدلی یکپارچه برای تمایل مشتریان جهت خرید سفر بصورت آنلاین word
Evaluating health-care waste treatment technologies using a hybrid multi-criteria decision making model pdf
The Risk Externalities of Too Big to Fail pdf
خيلي بزرگ براي شكست خوردن، خيلي بزرگ براي تحمل كردن، و پي‌آمدهاي خارجي ريسك word
A Fuzzy Logic based Trend Impact Analysis method pdf
یک منطق فازی مبتنی بر روش بررسی تاثیر روند word
Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management: linking two emerging agendas pdf
مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز: ایجاد ارتباط میان دو موضوع نوظهور word
Attaining Customer Loyalty! The Role of Consumer Attitude and Consumer Behavior pdf
تحقق وفاداری مشتریان! نقش نگرش مشتری و رفتار او word
Technology Management at Rolls-Royce pdf
مدیریت فناوری در رولز رویس word
A multi-stakeholder market oriented approach to destination marketing pdf
یک رویکرد گرایش بازار چند ذینفعی نسبت به بازاریابی مقصد word
Liability risk in the pharmaceutical industry: Tort law in the US and UK pdf
ریسک مسئولیت در صنعت داروسازی: قانون شبه جرم در ایالات متحده آمریکا و پادشاهی بریتانیا word
Relationship between sales force reputation and customer behavior: Role of experiential value added by sales force pdf
ارتباط بین شهرت نیروی فروش و رفتار مشتری:نقش ارزش‌های تجربی اضافه شده توسط نیروی فروش word
A goal programming model for bank assets and liabilities management pdf
یک مدل برنامه ریزی آرمانی برای مدیریت دارایی ها و بدهی های بانکی word
Business Process Re-engineering, and its Possible Applications for Improving the Libyan Banking Sector pdf

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید