مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت دولتی

لیست مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت دولتی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت دولتی نمایید.

BUREAUCRACY CULTURE OF PUBLIC SERVICE
فرهنگ بوروکرواسی در خدمات عمومی
The national policy-making process in the context of the international economic and financial movements
فرآیند سیاست گذاری ملی در شرایط اقتصادی بین المللی و جنبش های مالی
A Study of Relationship between Social Capital and Organizational Citizenship Behavior
بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی
Effects of Organizational Design Dimensions on Inter-unit Knowledge Sharing
تأثیرات ابعاد طراحی سازمانی بر تسهیم دانش بین واحدی
Public funding of R&D and its effect on the composition of business R&D expenditure
بودجه دولتی تحقیق و توسعه و تاثیر آن بر ترکیب هزینه تحقیق و توسعه کسب و کار
Public sector reforms and public private partnerships: Overview and research agenda
اصلاحات بخش دولتی و شرکت های بخش خصوصی: مرور و دستور کار پژوهش
Review of Mexico's energy reform in 2013: Background, analysis of the reform and reactions
مروری بر قانون اصلاح انرژی مکزیک در 2013: پس زمینه، تحلیل اصلاحات و واکنش ها
The Aspects of Performance Measurement in Public Sector Organization
جنبه های اندازه گیری عملکرد در سازمان بخش دولتی
ANTI-CORRUPTION IN PUBLIC PROCUREMENT IN NIGERIA: CHALLENGES AND COMPETENCY STRATEGIES
مبارزه با فساد در خریدهای عمومی در نیجریه چالش ها و راهکارهای مبتنی بر صلاحیت
توسعه روابط جهانی موثر از طریق استخدام مدیران خارجی: نقش اعتماد بین فردی
Comparing Electronic Human Resource Management System's Efficiency In Production Organization & Service Organizations
Ethical Rule Breaking by Employees: A Test of Social Bonding Theory
قانون شکنی اخلاقی توسط کارمندان: ارزیابی نظریه پیوند اجتماعی
When Rule Makers Become Rule Breakers: Employee Level Outcomes of Managerial Pro-Social Rule Breaking
Impacts of Corporate Social Responsibility on Employees Behavior in Telecom sector of Pakistan
تاثیرات مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار کارکنان در بخش مخابرات پاکستان
THE ROLE OF HUMAN RESOURCE PLANNING IN RECRUITMENT AND SELECTION PROCESS
نقش برنامه ریزی منابع انسانی در فرایندهای گزینش و استخدام
The skill-divide in job quality: A cross-national analysis of 28 countries
تحلیلی بر روی تأثیر تفاوت مهارت بر کیفیت شغل در میان 28 کشور
Human Resource Management and Organizational Behavior Cooperation to Make Networks Study Case, Net-Box Game
The Motivation System in a Governmental Organization
سيستم انگيزش در يك سازمان دولتي
Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management: linking two emerging agendas
Assessing Obstetrics Perceived Service Quality at a Public Hospital
ارزیابی کیفیت خدمات ادراک شده ی مربوط به زنان و زایمان در یک بیمارستان عمومی
Human resources management in the system of organizational knowledge management
مدیریت منابع انسانی در سیستم مدیریت دانش سازمانی

Skip Navigation Links