مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت منابع انسانی

لیست مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت منابع انسانی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت منابع انسانی نمایید.

Prosocial organizational behaviors: The roles of workplace justice, achievement striving, and pay satisfaction
رفتارهای سازمانی جامعه پسند: نقش عدالت در محیط کار، تلاش برای موفقیت و رضایت از حقوق
Knowledge Management as a Predictor of Organizational Effectiveness: The Role of Demographic and Employment Factors
مدیریت دانش به عنوان عامل پیش بینی کننده اثربخشی سازمان: نقش عوامل جمعیت شناختی و اشتغال
اثر ریاکاری اداری بر مسیر شغلی از دیدگاه کادر اداری دانشگاه Al- Balqa' Applied
Matchmaking in organizational change: Does every employee value participatory leadership? An empirical study
سازگاری در تغییر سازمانی: آیا هر کارمند ارزش رهبری مشارکتی دارد؟ یک پژوهش تجربی
Measuring HRM and organisational performance: concepts, issues, and framework
ارزیابی مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی: مفاهیم، موضوعات و چارچوب
Stress Management and Job Performance in the Industries Sector of Mali
تأثیر مدیریت استرس بر عملکرد شغلی در بخش صنایع مالزی
تاثیر سرمایه فکری بر برتری رقابتی: مطالعه ای کاربردی بر روی شرکت های مخابراتی اردن

Skip Navigation Links