مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت امور بانکی

لیست مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت امور بانکی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت امور بانکی نمایید.

اثر نوسانات نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده و نوسان سهام بانک: شواهدی از ترکیه
The effect of credit risk on the performance of commercial banks in Nigeria
تاثیر ریسک اعتباری بر عملکرد بانک های تجاری در نیجریه
Contingency Factors, Risk Management, and Performance of Indonesian Banks
عوامل اقتضایی، مدیریت ریسک و عملکرد بانک ها در اندونزی
Issues in Islamic banking and finance: Islamic banks, Shari’ah-compliant investment and sukuk
استفاده از مدلسازی سیستم دینامیک در طراحی یک نظام بانکی احیاء محیط زیست
Bank dividends and signaling to information-sensitive depositors
سود تقسیمی بانکها و سیگنال آن به سپرده گذاران حساس به اطلاعات
An empirical study on trust in mobile banking: A developing country perspective
مطالعه ای تجربی درمورد اعتماد به بانک داری موبایل: از چشم انداز یک کشور در حال توسعه
تحلیل پارامترهای مالی بانکهای صربستانی از طریق بکارگیری روش های AHP فازی و TOPSIS
Bank funding structure and lending under liquidity shocks: Evidence from Korea
ساختار تامین مالی بانک و اعطای وام تحت شوک های نقدینگی: شواهدی از کره
Credit risk measurement: Developments over the last 20 years
تحولات در اندازه گیری ریسک اعتباری طی 20 سال گذشته
Identifying the signs of fraudulent accounts using data mining techniques
تشخیص حساب‌های بانکی جعلی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی
Moslem Community Behavior in The Conduct of Islamic Bank: The Moderation Role of Knowledge and Pricing
رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری
اثر جهت گیری خدمات بر روی عملکرد مالی: نقش واسطه گری رضایت شغلی و رضایت مشتری

Skip Navigation Links