مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت صنعتی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت صنعتی نمایید.

A novel facility layout planning and optimization methodology
روشی نوین برای بهینه سازی و طرحریزی واحدهای صنعتی
The Risk Externalities of Too Big to Fail
خيلي بزرگ براي شكست خوردن، خيلي بزرگ براي تحمل كردن، و پي‌آمدهاي خارجي ريسك
A process approach to distribution channel re-engineering
رویکرد فرایندی به مهندسی مجدد کانال های توزیع
Product and process innovations in the life cycle of an industry
نوآوری فرآورده و محصول در چرخه ی حیات یک صنعت
Hidden maintenance opportunities in discrete and complex production lines
فرصتهای تعمير و نگهداری پنهان در خطوط تولید گسسته و پیچیده
Technology strategies and standard competition — Comparative innovation cases of Apple and Microsoft
استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد- مقایسه نوآوری های Apple و Microsoft
Supply chain management in the Brazilian automobile industry: bottlenecks for steadier growth
مدیریت زنجیره تامین در صنعت خودروسازی برزیل: تنگناهای موجود برای رشد پایدارتر
WHY DO SOME COUNTRIES PRODUCE SO MUCH MORE OUTPUT PER WORKER THAN OTHERS?
A Comparison Analysis between ERP and EAI
تحلیل مقایسه‌ای ERP و EAI
A queuing model on supply chain with the form postponement strategy
مدل صفی زنجیره تامین با استراتژی تعویق فرم
The Conceptual model ofthe Service Supply Chain Research Based on Business Processes
مدل مفهومی زنجیره تامین خدمات؛ تحقیقی مبتنی بر فرآیند کسب و کار
Measuring the Efficacy of the World's Managers
سنجش کارآمدی مدیران جهانی
Factors influencing decision support system acceptance
فاکتورهای تأثیرگذار بر روی پذیرش و استفاده از سیستم پشتیبان از تصمیم
The Discovery and Exploitation of Opportunities in the Dairy Industry
كشف و بهره‌برداري از فرصت‌ها در صنعت لبنيات
A goal programming model for aggregate production planning with resource utilization constraint
مدل برنامه ریزی هدف، برای برنامه تولید انبوه با محدودیت بهره برداری از منابع
Notice of Retraction The trends in services supply chain: Models and frameworks
روندها در زنجیره تأمین خدمات: مدل ها و چارچوب ها
Strategic Planning for Management of Technology of China’s High-tech Enterprises
برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت فناوری شرکت های با تکنولوژی پیشرفته در چین
Customer relationship management and innovation capability: an empirical study
یک بررسی تجربی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری و قابلیت نوآوری
Plant location selection based on fuzzy TOPSIS
انتخاب موقعيت كارخانه براساس روش فازي تاپسيس(Fuzzy- TOPSIS)
Assessment of Military Force Staff's Readiness for Total Quality Management (TQM) Approval in Tehran Province
ارزیابی آمادگی کارکنان نیروی انتظامی به منظور تایید مدیریت کیفیت جامع (TQM) در استان تهران
Technological innovation capabilities, product strategy, and firm performance: The electronics industry in China
قابلیت های نوآوری تکنولوژی، استراتژی محصول و عملکرد شرکت: صنایع الکترونیکی در چین

Skip Navigation Links