مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت صنعتی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت صنعتی نمایید.

Green supply chain management: A review and bibliometric analysis
بازبینی و تحلیل کتاب سنجی مدیریت زنجیره تامین سبز
WHY DO SOME COUNTRIES PRODUCE SO MUCH MORE OUTPUT PER WORKER THAN OTHERS?
Measuring the Efficacy of the World's Managers
سنجش کارآمدی مدیران جهانی
Technology management process assessment: a case study
ارزیابی فرآیند مدیریت فن‌آوری: مطالعه‌ای موردی
Hidden maintenance opportunities in discrete and complex production lines
فرصتهای تعمير و نگهداری پنهان در خطوط تولید گسسته و پیچیده
Green supply chain design: A mathematical modeling approach based on a multi-objective optimization model
Optimization of Manufacturing System through World Class Manufacturing
بهینه سازی سیستم تولید از طریق تولید در کلاس جهانی
A novel facility layout planning and optimization methodology
روشی نوین برای بهینه سازی و طرحریزی واحدهای صنعتی
Exploring retailers' ordering decisions under delays
بررسی تصمیمات سفارش دهی خرده فروشان تحت تاخیرها
سیستم های اطلاعاتی و مدیریت زنجیره تامین پایدار در حرکت به سمت یک جامعه پایدار تر: ما کجا هستیم و به کجا می خواهیم برویم
A general reverse logistics network design model for product reuse and recycling with environmental considerations
Supply chain cost management and value-based pricing
مدیریت هزینه زنجیره عرضه و قیمت گذاری ارزش محور
Performance Analysis of a Flexible Manufacturing System (FMS)
تحلیل عملکرد یک سیستم تولیدی انعطاف پذیر(FMS)
Improving corporate social responsibility in a supply chain through a new revenue sharing contract
بهبود مسئولیت اجتماعی شرکت در زنجیره تامین از طریق معاهده تسهیم درآمدهای جدید
A queuing model on supply chain with the form postponement strategy
مدل صفی زنجیره تامین با استراتژی تعویق فرم
Determinants of Technological Capability of Firms in a Developing Country
عوامل موثر بر قابلیت فناورانه شرکت ها در کشور های در حال توسعه
Assessment of Military Force Staff's Readiness for Total Quality Management (TQM) Approval in Tehran Province
ارزیابی آمادگی کارکنان نیروی انتظامی به منظور تایید مدیریت کیفیت جامع (TQM) در استان تهران
The Risk Externalities of Too Big to Fail
خيلي بزرگ براي شكست خوردن، خيلي بزرگ براي تحمل كردن، و پي‌آمدهاي خارجي ريسك
Technology Management at Rolls-Royce
مدیریت فناوری در رولز رویس

Skip Navigation Links