مقالات ترجمه شده مديريت گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مديريت گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مديريت گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation
نقش رهبری دانش‌محور (دانش‌بنیان) در نوآوری و شیوه‌های مدیریت دانش
Relationship between management information systems and corporate performance
رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت
The impacts of intellectual capital, innovation and organizational strategy on firm performance
تاثیر سرمایه فکری و معنوی، نوآوری و استراتژی سازمانی بر عملکرد سازمان
Vocational education and training: dual education and economic crises
آموزش و تعلیم حرفه ای (شغلی): آموزش دوگانه و بحرانهای اقتصادی
Risk management of large-scale development projects in developing countries: Cases fromMDI’s projects
Managerial and Technological Innovations: Any Relationship?
نوآوری های مدیریتی و تکنولوژیکی، هر رابطه ای؟
Strategic knowledge management, innovation and performance
مدیریت استراتژیک اطلاعات، نوآوری و عملکرد
An Economic Islamicity Index (EI2
شاخص اقتصادی اسلامیت
مدیریت توسعه: تئوری ها، روش ها و کاربردها در کارآفرینی، نوآوری و برخورد معقول
Electronics: A case study of economic value added in target costing
گروه الکترونیکس: ارزش افزوده اقتصادی در هزینه گذاری هدف
A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and its Dimensions
مدلی از کارآفرینی استراتژیک (راهبردی): ساختار و ابعاد آن
Connecting absorptive capacity and open innovation
ارتباط دهی ظرفیت جذب و نوآوری باز
Advanced techniques for knowledge management and access to strategic information
تکنیک های پیشرفته ی مدیریت دانش و دسترسی به اطلاعات استراتژیک
The IASB Conceptual Framework: Purpose and Status
چارچوب مفهومی IASB : هدف و موقعیت
Strategic Operations Management: Investigating the Factors Impacting Communication Effectiveness and Job Satisfaction
عملکرد مدیریت استراتژیک:بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی
Multiple Attributes Decision Making Approach by TOPSIS Technique
روش تصمیم‌گیری چند شاخصه با استفاده از تکتیک تاپسیس
Building Effective Small-Group Team Working Skill through Blended Learning at Malaysia Tertiary Institution
ایجاد مهارت موثر کار تیمی از طریق یادگیری ترکیبی در موسسات سه گانه ی مالزی
Market Implied Ratings and Financing Constraints: Evidence from US Firms
رتبه بندی های ضمنی بازار و محدودیت های مالی: شواهدی از شرکت های آمریکایی
Performance measurement of sustainable supply chains : A literature review and a research agenda
اندازه گیری عملکرد زنجیره های تامین پایدار: بررسی مبانی نظری و برنامه کار تحقیق
Analytical Modeling of Cost in Management Accounting Research
مدلسازي تحليلي هزينه در تحقيقات حسابداري مديريت
Supply chain information systems strategy: Impacts on supply chain performance and firm performance
Auditors’ Role in Financial Contracting: Evidence from SFAS 141(R)
نقش حسابرسین در قرار داد های مالی: بر اساس مدارک بدست آمده از SFAS 141(R)
The role of Security, Design and Content factors on customer trust in mobile commerce
Information Quality Improvement Model on Hospital Information System using Six Sigma
مدل بهبود یافته ی کیفیت داده ها در سیستم داده های بیمارستان با استفاده از روش Six Sigma

Skip Navigation Links