مقالات ترجمه شده مديريت گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مديريت گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مديريت گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

The place of the humanities in today’s knowledge society
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز
Corruption in natural resource management: Implications for policy makers
فساد در مدیریت منابع طبیعی: نکات قابل توجهی برای قانون گزاران
Home Production, Employment, and Monetary Policy
تولید خانگی، اشتغال و سیاست پولی
The impact of knowledge trade on sustainable development and environment-biased technical progress
تأثیر تجارت دانش بر توسعه پایدار و پیشرفت فنی متمایل به محیط زیست
Open Innovation: ReseaRch, PRactices, and Policies
نوآوری باز : تحقیقات، شیوه ها و سیاست ها
Artificial Intelligence as an Important Factor of Sustainable and Crisis-Free Economic Growth
هوش مصنوعی، به عنوان عاملی مهم در رشد اقتصادیِ پایدار و بدونِ بحران
Corruption and growth: The role of governance, public spending, and economic development
فساد و رشد: نقش دولت، هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی
Role of banks as entity in the system for prevention of money laundering in the Macedonia
نقش بانک ها به عنوان واحدی مستقل در سیستم، به منظور پیشگیری از پولشویی در کشور مقدونیه
The role of sovereign credit ratings in fiscal discipline
نقش رتبه سنجی اعتباری هیات رئیسه در انضباط مالی
Profitable candlestick trading strategies—The evidence from a new perspective
استراتژی های سودآور معامله شمعی (کندل استیک) – شواهدی از یک چشم انداز جدید
The influence of state policy and proximity to medical services on health outcomes
تأثیر سیاست های ایالتی و نزدیکی به خدمات بهداشتی بر پیامدهای سلامت و بهداشت
The impact of inflation on loan default: a study on pakistan
اثر تورم بر نکول وام: مطالعه ای در پاکستان
Board influence on a firm’s long-termsuccess: Australian evidence
تأثیر هیئت مدیره بر موفقیت بلندمدت بنگاه: نمونه استرالیایی
فصل مشترک کارآفرینی و فروش: بررسی بین رشته ای، چارچوب، و برنامه تحقیقات آتی
Development of Electronic Money and Its Impact on the Central Bank Role and Monetary Policy
توسعه پول الکترونیکی و تاثیر آن در نقش و سیاست هاي پولی بانک مرکزی
Government expenditure, corruption and total factor productivity
هزینه های دولت، فساد و بهره وری کل عوامل تولید
Correlation analysis and systemic risk measurement of regional, financial and global stock indices
Spatial Decision Support Systems: Three decades on
سیستم های تصمیم یار مکانی: در طول سه دهه
Branding in the Age of Social Media
برندسازی در عصر رسانه های اجتماعی
The inequality debate: Do financial markets matter
بحث نابرابری: آیا بازارهای مالی مهم هستند؟
Development of a cloud-based service framework for energy conservation in a sustainable intelligent transportation system
توسعه ی چارچوب خدمات مبتنی بر ابر برای ذخیره انرژی در سیستم حمل و نقل هوشمند و پایدار
Information Technology for Development in Small and Medium-Sized Enterprises
فناوری اطلاعات برای توسعه در شرکت‌های کوچک و متوسط
حل بحران فوریت: چگونه فناوری دیجیتال می‌تواند تجربه‌ی مشتری را تغییر دهد

Skip Navigation Links