مقالات ترجمه شده مديريت گرایش کارآفرینی

لیست مقالات ترجمه شده مديريت گرایش کارآفرینی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مديريت گرایش کارآفرینی نمایید.

Exploring the disconnect in policy implementation: A case of enterprise policy in England
بررسی قطع اجرای سیاست: مطالعه موردی سیاست های سازمانی در انگلستان
Innovation In Market Management By Utilizing Business Intelligence: Introducing Proposed Framework
نوآوري در مديريت بازار با بکارگيري هوش کسب و کار: معرفي چارچوب پيشنهادي
توانایی ها و مهارت ها به عنوان عوامل توضیح تفاوت ها در کارآفرینی زنان
National Systems of Entrepreneurship: Measurement issues and policy implications
سیستم های ملی کارآفرینی: مسائل اندازه گیری و پیامدهای سیاستی
The Emergence of Entrepreneurship Policy
ظهور سیاست کارآفرینانه
The Economics of Entrepreneurship Policy: Introduction to the Special Issue
پیش در آمدی بر اقتصاد سیاست کارآفرینانه

Skip Navigation Links