مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 3)

The impact of knowledge trade on sustainable development and environment-biased technical progress pdf
تأثیر تجارت دانش بر توسعه پایدار و پیشرفت فنی متمایل به محیط زیست word
گرایش های تحقیقاتی مدرن در عرصه مدیریت فناوری در پرتو نشریات منتخب word
ANTI-CORRUPTION IN PUBLIC PROCUREMENT IN NIGERIA: CHALLENGES AND COMPETENCY STRATEGIES pdf
مبارزه با فساد در خریدهای عمومی در نیجریه چالش ها و راهکارهای مبتنی بر صلاحیت word
The Effects of Leadership and Market Orientation on Organizational Commitment pdf
اثر رهبری و جهت گیری بازار در تعهد سازمانی word
Stock market volatility and non-performing loans: Evidence from stocks of the Nigerian banks pdf
نوسانات بازار سهام و وام های معوقه: شواهد حاصل از سهام بانک های نیجریه word
Ethical Rule Breaking by Employees: A Test of Social Bonding Theory pdf
قانون شکنی اخلاقی توسط کارمندان: ارزیابی نظریه پیوند اجتماعی word
Content design of advertisement for consumer exposure: Mobile marketing through short messaging service pdf
Technology management process assessment: a case study pdf
ارزیابی فرآیند مدیریت فن‌آوری: مطالعه‌ای موردی word
The role of thinking styles in career decision-making self-efficacy among university students pdf
نقش سبک های تفکر در خود کارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی در بین دانشجویان دانشگاه word
Cleaner Production, Project Management and Strategic Drivers: An Empirical Study pdf
تولید پاک‌تر، مدیریت پروژه و عوامل راهبردی: مطالعه‌ای تجربی word
A Bayesian regularized artificial neural network for stock market forecasting pdf
شبکه عصبی مصنوعی منظم شده بیزین برای پیش بینی بازار سهام word
Hidden maintenance opportunities in discrete and complex production lines pdf
فرصتهای تعمير و نگهداری پنهان در خطوط تولید گسسته و پیچیده word
BUSINESS INTELLIGENCE EMPIRICAL STUDY ON THE TOP 50 FINNISH COMPANIES pdf
پژوهش تجربی هوش تجاری بر 50 شرکت برتر فنلاندی word
Western firms' successful and unsuccessful business models in China pdf
مدل های کسب و کار موفق و ناموفق شرکت های غربی در چین word
Green supply chain design: A mathematical modeling approach based on a multi-objective optimization model pdf
Architectures for enterprise integration and interoperability: Past, present and future pdf
معماری برای یکپارچگی و قابلیت همکاری متقابل : گذشته، حال و آینده word
Optimization of Manufacturing System through World Class Manufacturing pdf
بهینه سازی سیستم تولید از طریق تولید در کلاس جهانی word
Business Process Change: A Study of Methodologies, Techniques, and Tools pdf
تغییر فرآیند تجارت: یک مطالعه درباره روش شناخت، تکنیک ها و ابزارها word
Research on game model and complexity of retailer collecting and selling in closed-loop supply chain pdf
تحقیق در مورد مدل بازی و پیچیدگی جمع آوری خرده فروش و فروش در زنجیره ای از عرضه حلقه بسته word
توانایی ها و مهارت ها به عنوان عوامل توضیح تفاوت ها در کارآفرینی زنان word
A novel facility layout planning and optimization methodology pdf
روشی نوین برای بهینه سازی و طرحریزی واحدهای صنعتی word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید