مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 10)

The Economic Analysis of Agricultural Enterprises in Sustainable Development Aspect pdf
تحلیل اقتصادی توسعه‌ی پایدار شرکت‌های کشاورزی word
Critical success factors of temporary retail activations: A multi-actor perspective pdf
عوامل اصلی موفقیت فعالسازی خرده فروشی‌های موقت از دیدگاه فعالان چندگانه word
The Effects of Business Intelligence on Strategic Management of Enterprises pdf
تأثیر هوش تجاری روی مدیریت راهبردی شرکت‌ها word
The explicit and implicit impact of sport sponsorship pdf
تأثیر آشکار و ضمنی حمایت مالی در ورزش word
Selecting and full ranking suppliers with imprecise data: A new DEA method pdf
گزینش و رتبه بندی کامل تولید کنندگان با داده های تقریبی: روش DEA جدید word
DEAHP Approach for Manpower Performance Evaluation pdf
روش DEAHP برای ارزیابی عملکرد نیروی انسانی word
RESEARCH ARTICLE Transformational leadership and psychological empowerment: Determinants of organizational citizenship behavior pdf
رهبری تحول گرا و توانمند سازی روانی: عوامل تعيين كننده رفتار سازمانی شهروندی word
To disclose or not to disclose? Status distance and self-disclosure in diverse environments pdf
خودافشایی، آری یا خیر؟! فاصله موقعیت و خود افشایی در محیط های گوناگون word
Exploring the disconnect in policy implementation: A case of enterprise policy in England pdf
بررسی قطع اجرای سیاست: مطالعه موردی سیاست های سازمانی در انگلستان word
Stress Management and Job Performance in the Industries Sector of Mali pdf
تأثیر مدیریت استرس بر عملکرد شغلی در بخش صنایع مالزی word
Knowledge Management And Total Quality Management Integration: Impact On National Youth Strategy pdf
یکپارچه سازی مدیریت دانش(KM) و مدیریت کیفیت جامع(TQM): تاثیر بر استراتژی ملی جوانان word
Performance Analysis of a Flexible Manufacturing System (FMS) pdf
تحلیل عملکرد یک سیستم تولیدی انعطاف پذیر(FMS) word
تاثیر سرمایه فکری بر برتری رقابتی: مطالعه ای کاربردی بر روی شرکت های مخابراتی اردن word
Adopters and non-adopters of business-to-business electronic commerce in Singapore pdf
تطبیق دهنده و غیرتطبیق دهنده های تجارت الکترونیک بین بنگاهی در سنگاپور word
Islamic values and negotiator behavior pdf
ارزش های اسلامی‌ و رفتار مذاکره کننده word
Adoption of Hospital Information System (HIS) in Malaysian Public Hospitals pdf
استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) در بیمارستانهای دولتی مالزی word
یک روش شناسی تلفیقی برای ارزیابی و انتخاب اقدامات پاسخ ریسک پروژه word
چشم اندازهای تاریخی، عملی و نظری در مدیریت سبز: یک تحلیل اکتشافی (کاوشگرانه) word
Exploring retailers' ordering decisions under delays pdf
بررسی تصمیمات سفارش دهی خرده فروشان تحت تاخیرها word
Review of Mexico's energy reform in 2013: Background, analysis of the reform and reactions pdf
مروری بر قانون اصلاح انرژی مکزیک در 2013: پس زمینه، تحلیل اصلاحات و واکنش ها word
Business Process Re-engineering, and its Possible Applications for Improving the Libyan Banking Sector pdf
Business Process Reengineering and Quality Performance in the Islamic Banks: The Information Technology as a Moderator pdf
مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار و کارائیِ کیفیِ آن در بانک‌های اسلامی: نقش میانجیِ فناوری اطلاعات word
چالش ها و استراتژی های مدیران اجرایی منابع انسانی جهان: رویکردهای کانادا و آمریکا word
Information technology implementation strategies for manufacturing organizations: A strategic alignment approach pdf
راهبردهای پیاده‌سازی فن‌آوری اطلاعات در شرکت‌های تولیدی رویکرد همسویی راهبردی word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید