مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 9)

Adopters and non-adopters of business-to-business electronic commerce in Singapore pdf
تطبیق دهنده و غیرتطبیق دهنده های تجارت الکترونیک بین بنگاهی در سنگاپور word
تاثیر سرمایه فکری بر برتری رقابتی: مطالعه ای کاربردی بر روی شرکت های مخابراتی اردن word
Performance Analysis of a Flexible Manufacturing System (FMS) pdf
تحلیل عملکرد یک سیستم تولیدی انعطاف پذیر(FMS) word
Knowledge Management And Total Quality Management Integration: Impact On National Youth Strategy pdf
یکپارچه سازی مدیریت دانش(KM) و مدیریت کیفیت جامع(TQM): تاثیر بر استراتژی ملی جوانان word
Stress Management and Job Performance in the Industries Sector of Mali pdf
تأثیر مدیریت استرس بر عملکرد شغلی در بخش صنایع مالزی word
Exploring the disconnect in policy implementation: A case of enterprise policy in England pdf
بررسی قطع اجرای سیاست: مطالعه موردی سیاست های سازمانی در انگلستان word
To disclose or not to disclose? Status distance and self-disclosure in diverse environments pdf
خودافشایی، آری یا خیر؟! فاصله موقعیت و خود افشایی در محیط های گوناگون word
RESEARCH ARTICLE Transformational leadership and psychological empowerment: Determinants of organizational citizenship behavior pdf
رهبری تحول گرا و توانمند سازی روانی: عوامل تعيين كننده رفتار سازمانی شهروندی word
The explicit and implicit impact of sport sponsorship pdf
تأثیر آشکار و ضمنی حمایت مالی در ورزش word
The Effects of Business Intelligence on Strategic Management of Enterprises pdf
تأثیر هوش تجاری روی مدیریت راهبردی شرکت‌ها word
DEAHP Approach for Manpower Performance Evaluation pdf
روش DEAHP برای ارزیابی عملکرد نیروی انسانی word
Selecting and full ranking suppliers with imprecise data: A new DEA method pdf
گزینش و رتبه بندی کامل تولید کنندگان با داده های تقریبی: روش DEA جدید word
Critical success factors of temporary retail activations: A multi-actor perspective pdf
عوامل اصلی موفقیت فعالسازی خرده فروشی‌های موقت از دیدگاه فعالان چندگانه word
The Economic Analysis of Agricultural Enterprises in Sustainable Development Aspect pdf
تحلیل اقتصادی توسعه‌ی پایدار شرکت‌های کشاورزی word
Measuring HRM and organisational performance: concepts, issues, and framework pdf
ارزیابی مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی: مفاهیم، موضوعات و چارچوب word
Characteristics of strong territorial brands: The case of champagne pdf
بررسی ویژگی های برندهای باارزش منطقه ای (نمونه ی مورد مطالعه: شامپاین فرانسه) word
Task and relationship conflict in short-term and long-term groups The critical role of emotion regulation pdf
تعارض وظيفه و رابطه در گروه هاي كوتاه مدت و بلند مدت: نقش بحراني كنترل هيجان word
Innovation In Market Management By Utilizing Business Intelligence: Introducing Proposed Framework pdf
نوآوري در مديريت بازار با بکارگيري هوش کسب و کار: معرفي چارچوب پيشنهادي word
Materializing Strategy: The Blurry Line between Strategy Formulation and Strategy Implementation pdf
استراتژی مادی سازی : خطی مبهم بین تدوین استراتژی و اجرای استراتژی word
The role of organizational orientation and product attributes in performance for sustainability pdf
نقش گرایش سازمانی و ویژگی های محصول در عملکرد برای ثبات word
Discussion on key successful factors of TPM in enterprises pdf
بحث در مورد عوامل کلیدی موفقیت حفظ بهره وری کلی ( TPM) در شرکت word
Marketing And Media Communications Targeted To Children As Consumers pdf
بازاریابی و ارتباطات رسانه ای هدفمند برای کودکان به عنوان مصرف کنندگان word
Towards a prioritization of needs to support decision making in organizational change processes pdf
پیش به سوی اولویت بندی نیاز ها برای پشتیبانی از تصمیم گیری در فرآیند تغییر سازمانی word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید