مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 8)

Marketing out of the recession: recovery is coming, but things will never be the same again pdf
خروج بازاریابی از رکود: احیاء در راه است، اما هیچ چیزی مثل سابق نخواهد شد word
Leadership to Creativity and Management of Innovation? The Case of the “Innovation Club” in a Production Company pdf
رهبری برای خلاقیت و مدیریت نوآوری؟ مورد "باشگاه نوآوری" در یک شرکت تولیدی word
Beyond one term of mentoring: A new approach to the research mentorship of undergraduate students pdf
فراتر از مربیگری (رویکردی نوین در مربیگری تحقیقات دانشجویی در مقطع کارشناسی) word
A strategic approach to employees’ participation in social media pdf
رویکرد استراتژیک جهت مشارکت کارمندان در رسانه های اجتماعی word
Investor familiarity and corporate debt financing conditions pdf
آشنایی سرمایه گذار و شرایط تامین مالی بدهی شرکت word
Project Managers Vs Operations Managers: A comparison based on the style of leadership pdf
مقایسه سبک رهبری مدیران پروژه و مدیران عملیات word
Roles of top management and organizational project management in the effective company strategy implementation pdf
نقش های مدیریت عالی و مدیریت پروژه سازمانی در پیاده سازی اثربخش استراتژی شرکت word
Scenario-Based Strategy Maps pdf
نقشه استراتژی مبتنی بر سناریو word
Critical Analysis of Strategies for Determining Rigor in Qualitative Inquiry pdf
Impulse purchases of groceries in France and Sweden pdf
خریدهای آنی مواد غذایی در فرانسه و سوئد word
E-Business using Supply Chain Management Integration and Globalization pdf
کسب و کار الکترونیک با استفاده از ادغام و جهانی سازی مدیریت زنجیره تامین word
Implementation obstacles and strategy implementation failure pdf
موانع پیاده سازی و شکست در پیاده سازی استراتژی word
Learning to use the future: developing foresight capabilities through scenario processes pdf
آموزش کاربرد آینده: توسعه توانمندی های دوراندیشی از طریق فرآیند های تدوین سناریو word
RELATIVE ABSORPTIVE CAPACITY AND INTERORGANIZATIONAL LEARNING pdf
ظرفیت جذب نسبی و یادگیری میان سازمانی word
Talent management: Preparing a “Ready” agile workforce pdf
مدیریت استعداد: آماده‌سازی یک نیروی کار چابک "آماده" word
Does Performance Appraisal Contribute to Heightened Levels of Employee Burnout pdf
آیا ارزیابی عملکرد در افزایش دلزدگی کارکنان نقش دارد؟ word
Optimization of Manufacturing System through World Class Manufacturing pdf
بهینه سازی سیستم تولید از طریق تولید در کلاس جهانی word
The determinants of franchise brand loyalty in B2B markets: An emerging market perspective pdf
عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازار های B2B: از دیدگاه یک بازار نو ظهور word
Leadership in Crisis Management: Separation of Leadership and Executive Concepts pdf
رهبری در مدیریت بحران : جدایی رهبری از مفاهیم اجرایی word
سیستم های اطلاعاتی و مدیریت زنجیره تامین پایدار در حرکت به سمت یک جامعه پایدار تر: ما کجا هستیم و به کجا می خواهیم برویم word
تاثیر هماهنگی بر مشارکت در بازار عمده فروشی: مورد صنعت برق ایالات متحده word
Public funding of R&D and its effect on the composition of business R&D expenditure pdf
بودجه دولتی تحقیق و توسعه و تاثیر آن بر ترکیب هزینه تحقیق و توسعه کسب و کار word
Ways of Improving Risk Management Function in Insurance Companies pdf
راه هایی برای تقویت عملکرد مدیریت ریسک در شرکت های بیمه word
Public sector reforms and public private partnerships: Overview and research agenda pdf
اصلاحات بخش دولتی و شرکت های بخش خصوصی: مرور و دستور کار پژوهش word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید