مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 6)

Labour Productivity and Possibilities of its Extension by Knowledge Management Aspects pdf
بهره وری نیروی کار و امکان توسعه آن با استفاده از روشهای مدیریت دانش word
Corporate Governance and the Dynamics of Capital Structure: New Evidence pdf
حاکمیت شرکتی و پویایی ساختار سرمایه: شواهد و مدارک جدید word
Green marketing' functions in building corporate image in the retail setting☆ pdf
تاثیرات بازاریابی سبز در ایجاد وجهه شرکت در کسب وکارهای خرده فروشی word
The Impact of Website Information Convenience On E-commerce Success Of Companies pdf
اثر در دسترس بودن اطلاعات وب سایت بر روی موفقیت تجارت الکترونیک شرکت ها word
Dominant Owners and Performance of Continental European Firms pdf
مالکان برتر و عملکرد شرکت های اروپایی قاره ای word
The Relationship Between Personality Type and the Servant Leadership Characteristic of Empowerment pdf
ارتباط بین نوع شخصیت و ویژگی ریاست خدمتگزار توانمند word
Entrepreneurial orientation and the structuring of organizations: Performance evidence from the Asian hotel industry pdf
گرایش کارآفرینانه و ساختاردهی شواهدی از عملکرد سازمانی در صنعت هتل داری آسیایی word
A goal programming model for aggregate production planning with resource utilization constraint pdf
مدل برنامه ریزی هدف، برای برنامه تولید انبوه با محدودیت بهره برداری از منابع word
The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation pdf
نقش رهبری دانش محور در شیوه های مدیریت دانش و نوآوری word
حاکمیت شرکتی، تصمیم گیری های مدیریت مالی و عملکرد شرکت: شواهدی از صنعت دریایی word
Online fuzzy based decision support system for human resource performance appraisal pdf
سیستم پشتیبانی از تصمیم مبتنی بر فازی آنلاین برای ارزیابی عملکرد منابع انسانی word
The Perceptions of Entrepreneurs on the Strategic Role of Human Resource Management pdf
برداشت کارآفرینان از نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی word
What Is the Significance of GASB’s Conceptual Framework pdf
اهمیت چارچوب نظری هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی در چیست؟ word
Strategic Management and the Internal Organization of Food Marketing Firms pdf
مدیریت استراتژیک و سازمان داخلی شرکتهای بازاریاب غذا word
Human Resource Management in Bank: Its Scope & Challenges pdf
مديريت منابع انساني در بانك: چالش‌ها و محدوده آن word
Business Process Change: A Study of Methodologies, Techniques, and Tools pdf
تغییر فرآیند تجارت: یک مطالعه درباره روش شناخت، تکنیک ها و ابزارها word
Measuring Government Management Capacity: A Comparative Analysis of City Human Resources Management Systems pdf
سنجش ظرفیت مدیریت دولت: تحلیل تطبیقی سیستم های مدیریت منابع انسانی شهر word
Electronic Commerce and Development: Fiscal Implications of Digitized Goods Trading pdf
تجارت الکترونیکی و توسعه: اثرات مالی مبادله ی کالاهای دیجیتالی شده word
Understanding the role of marketing–purchasing collaboration in industrial markets: The case of Russia pdf
درک و استنباط نقش همکاری بازاریابی خرید در بازارهای صنعتی مطالعه موردی روسیه word
Fuzzy UTASTAR: A method for discovering utility functions from fuzzy data pdf
UTASTAR فازی: روشی برای استخراج (یافتن) توابع سود از داده فازی word
The Discovery and Exploitation of Opportunities in the Dairy Industry pdf
كشف و بهره‌برداري از فرصت‌ها در صنعت لبنيات word
Cost–benefit analysis of intellectual capital disclosure: University stakeholders’ view pdf
تجزیه و تحلیل هزینه و سود افشای سرمایه فکری : دیدگاه ذینفعان (سهامداران) دانشگاه word
The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case pdf
توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای SME ها در یک کشور در حال توسعه: مورد اندونزی word
A goal programming model for bank assets and liabilities management pdf
یک مدل برنامه ریزی آرمانی برای مدیریت دارایی ها و بدهی های بانکی word
International Marketing Strategy: Standardization versus Adaptation pdf
استراتژی بازاریابی بین المللی: استانداردسازي در مقابل انطباق word
Bank credit and economic growth pdf
اعتبار بانکی و رشد اقتصادی word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید