مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 9)

A multidimensional approach to information security risk management using FMEA and fuzzy theory pdf
یک رویکرد چند بعدی به مدیریت ریسک امنیت اطلاعات با استفاده از FMEA و تئوری فازی word
A hybrid method for performance analysis of G/G/m queueing networks pdf
یک روش هیبریدی برای آنالیز عملکرد شبکه های صف G/G/m word
A method for group decision-making based on determining weights of decision makers using TOPSIS pdf
روشی برای تصمیم گیری گروهی مبتنی بر تعیین وزن های تصمیم گیران با استفاده از TOPSIS word
بازاریابی آنلاین برق سبز در آلمان: تحلیل محتوای وب‌سایت‌های عرضه‌کنندگان word
اثر جهت گیری خدمات بر روی عملکرد مالی: نقش واسطه گری رضایت شغلی و رضایت مشتری word
Corporate governance, globalization and firm productivity pdf
حاکمیت شرکتی، جهانی شدن و بهره وری شرکت word
پژوهشي تجربي در خصوص شش سطحِ يكپارچگي برنامه‌ريزي منابع سازمانی word
فصل مشترک کارآفرینی و فروش: بررسی بین رشته ای، چارچوب، و برنامه تحقیقات آتی word
Productive opportunities, uncertainty, and science-based firm emergence pdf
فرصت‌های مولد، عدم قطعیت، و ظهور شرکت دانش‌محور word
Fuzzy multiple attributes group decisionmaking, Trapezoidal fuzzy numbers pdf
تصمیم گیری گروهی چند شاخصه فازی براساس روابط ترجیحی فازی word
Five types of organizational strategy pdf
پنج نوع استراتژی سازمانی word
Aggregate Planning and Forecasting in Make-to-Order Production Systems pdf
برنامه ریزی مجتمع و سیستهای تولیدی " ساخت بر حسب سفارش" word
The value of business planning before start-up — A decision-theoretical perspective pdf
The Application Of Expert System: A Review Of Research And Applications pdf
کاربردهای سیستم خبره: مروری بر تحقیقات و کاربردها word
Introducing branded communities in sport for building strong brand relations in social media pdf
معرفی انجمن های برند شده در حوزه ورزش برای ایجاد ارتباطات برندی قوی در محیط های اجتماعی word
Influence of Customer Relationship Management on Online Shopping pdf
تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر خرید اینترنتی word
Offering a New Model to Evaluate the Impacts of Management Policies on the Efficiency of Bus Rapid Transit System pdf
Learning to use the future: developing foresight capabilities through scenario processes pdf
آموزش کاربرد آینده: توسعه توانمندی های دوراندیشی از طریق فرآیند های تدوین سناریو word
The Entrepreneur Scan Measuring Characteristics and Traits of Entrepreneurs pdf
مشخصات معيار بررسي كارآفرين و ويژگي‌هاي كارآفرينان word
Investigating Long-Term Dynamic Causal Linkages between Hungarian and Romanian Stock Markets pdf
بررسی ارتباط پویا و بلند مدت بازار سهام مجارستان و رومانی word
Utilization of Activity-Based Costing System in Manufacturing Industries – Methodology, Benefits and Limitations pdf
بکارگیری سیستم قیمت گذاری فعالیت محور در صنایع ساخت و تولید – روش شناسی، منافع و محدودیت ها word
A multiple-kernel support vector regression approach for stock market price forecasting pdf
یک روش رگرسیون بردار پشتیبان چندهسته برای پیش ینی قیمت سهام در بورس word
تاثیر سرمایه فکری بر برتری رقابتی: مطالعه ای کاربردی بر روی شرکت های مخابراتی اردن word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید