مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 2)

City bus routing model for minimal energy consumption pdf
مدل مسيريابي اتوبوس شهري جهت كمينه‌سازي مصرف انرژي word
Research on game model and complexity of retailer collecting and selling in closed-loop supply chain pdf
تحقیق در مورد مدل بازی و پیچیدگی جمع آوری خرده فروش و فروش در زنجیره ای از عرضه حلقه بسته word
Offering a New Model to Evaluate the Impacts of Management Policies on the Efficiency of Bus Rapid Transit System pdf
Earnings Announcements and Systematic Risk pdf
اعلامیه های (اعلان های) سود و ریسک سیستماتیک word
A literature review on green supply chain management: Trends and future challenges pdf
مرور ادبیاتی بر مدیریت زنجیره تامین سبز: روندها و چالش های آینده word
Cost–benefit analysis of intellectual capital disclosure: University stakeholders’ view pdf
تجزیه و تحلیل هزینه و سود افشای سرمایه فکری : دیدگاه ذینفعان (سهامداران) دانشگاه word
The role of Security, Design and Content factors on customer trust in mobile commerce pdf
Testing the Weak form of Efficient Market Hypothesis: Empirical Evidence from Asia-Pacific Markets pdf
آزمون شکل ضعیف فرضیه بازار کارا: شاهد تجربی از بازارهای آسیا و اقیانوسیه word
The skill-divide in job quality: A cross-national analysis of 28 countries pdf
تحلیلی بر روی تأثیر تفاوت مهارت بر کیفیت شغل در میان 28 کشور word
Advanced techniques for knowledge management and access to strategic information pdf
تکنیک های پیشرفته ی مدیریت دانش و دسترسی به اطلاعات استراتژیک word
Reflections on the Foundations of System Dynamics and Systems Thinking pdf
تأملاتی در مبانی سیستم دینامیک و تفکر سیستمی word
Anthropometry of the Singaporean and Indonesian populations pdf
آنتروپومتری مردم سنگاپور و اندونزی word
Impact of Training and Development on Organizational Performance pdf
اثر آموزش و توسعه بر عملکرد سازمانی word
Correlation analysis and systemic risk measurement of regional, financial and global stock indices pdf
Customer data mining for lifestyle segmentation pdf
داده کاوی مشتریان برای قطعه بندی سبک زندگی word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید