مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 4)

Assessment model for organizational business process maturity with a focus on BPM governance practices pdf
Organizations and meta-organizations pdf
سازمان‌ها و متاسازمان‌ها word
Review of Mexico's energy reform in 2013: Background, analysis of the reform and reactions pdf
مروری بر قانون اصلاح انرژی مکزیک در 2013: پس زمینه، تحلیل اصلاحات و واکنش ها word
The Basel III net stable funding ratio adjustment speed and systemic risk pdf
سرعت اصلاحات نسبت تامین مالی ثابت خالص بازل 3 و ریسک سیستماتیک word
Enterprise architecture modelling—the issue of integration pdf
مدلسازی معماری سازمانی-مساله یکپارچگی word
TQM implementation issues: review and case study pdf
مسائل پیاده سازی TQM: بررسی و مطالعه موردی word
Get Fat Fast: Surviving Stage-Gates in NPD pdf
دستیابی كوتاه مدت به درآمد(پررونقی کوتاه مدت): تداوم علامت تجارتي Stage-gate در NPD word
Risk management and workers’ safety behavior control in coal mine pdf
مدیریت ریسک و کنترل رفتار ایمنی کارگر در معدن زغال سنگ word
Spatial Decision Support Systems: Three decades on pdf
سیستم های تصمیم یار مکانی: در طول سه دهه word
The relationship between user participation and system success: a simultaneous contingency approach pdf
رابطه ی بین مشارکت کاربران و موفقیت سیستم: یک رویکرد اقتضایی همزمان word
Identifying the signs of fraudulent accounts using data mining techniques pdf
تشخیص حساب‌های بانکی جعلی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی word
BUSINESS INTELLIGENCE EMPIRICAL STUDY ON THE TOP 50 FINNISH COMPANIES pdf
پژوهش تجربی هوش تجاری بر 50 شرکت برتر فنلاندی word
The impact of knowledge trade on sustainable development and environment-biased technical progress pdf
تأثیر تجارت دانش بر توسعه پایدار و پیشرفت فنی متمایل به محیط زیست word
Dominant Owners and Performance of Continental European Firms pdf
مالکان برتر و عملکرد شرکت های اروپایی قاره ای word
Brand perception, cash flow stability, and financial policy pdf
ادراک از برند، ثبات جریان نقدی و سیاست مالی word
An Economic Islamicity Index (EI2 pdf
شاخص اقتصادی اسلامیت word
National Systems of Entrepreneurship: Measurement issues and policy implications pdf
سیستم های ملی کارآفرینی: مسائل اندازه گیری و پیامدهای سیاستی word
Impact of cash holdings and ownership concentration on firm valuation- Empirical evidence from Australia pdf
تاثیر سهام نقدی و تمرکز مالکیت بر ارزش گذاری شرکت word
Value-based performance and risk management in supply chains: A robust optimization approach pdf
عملکرد ارزش- محور و مدیریت ریسک در زنجیره های تأمین: روش نیرومند بهینه سازی word
Government expenditure, corruption and total factor productivity pdf
هزینه های دولت، فساد و بهره وری کل عوامل تولید word
Internal Control Opinion Shopping and Audit Market Competition pdf
کنترل داخلی خرید رای و رقابت بازار حسابرسی word
Business Process Change: A Study of Methodologies, Techniques, and Tools pdf
تغییر فرآیند تجارت: یک مطالعه درباره روش شناخت، تکنیک ها و ابزارها word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید