مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 4)

Introducing branded communities in sport for building strong brand relations in social media pdf
معرفی انجمن های برند شده در حوزه ورزش برای ایجاد ارتباطات برندی قوی در محیط های اجتماعی word
The Effect of Islamic Work Ethics on Organizational Commitment pdf
اثر اخلاق کار اسلامی بر تعهد سازمانی word
Understanding new ventures’ business model design in the digital era: An empirical study in China pdf
Critical Success Factors for ERP Systems Implementation in Public Administration pdf
عوامل حیاتی موفقیت برای پیاده سازی سیستم های ERP در مدیریت عمومی word
Real-Time Monitoring System to Lean Manufacturing pdf
سیستم نظارت زمان واقعی برای تولید ناب word
A system dynamics modeling framework for the strategic supply chain management of food chains pdf
پویایی سیستمی برای مدل سازی چارچوب مدیریت استراتژیک زنجیره تامین مواد غذایی word
Financial literacy and financial behavior: Evidence from the emerging Asian middle class pdf
دانش مالی و رفتار مالی: شواهدی از طبقات متوسط در مناطق در حال توسعه آسیایی word
The use of knowledge management practices by Brazilian startup companies pdf
استفاده از روش ها وشیوه های مدیریت دانش توسط شرکت های نوپای برزیلی word
Total Quality Management in Indian Manufacturing SMEs pdf
مدیریت کیفیت جامع در شرکت کوچک و متوسط تولیدی در کشور هند word
Issues in the adoption of international financial reporting standards (IFRS) for small and medium-sized enterprises (SMES) pdf
Asymmetric supply chain models implementable with a mechanism design pdf
مدل‌های زنجیره‌ی تامین نامتقارن، با قابلیت پیاده‌ سازی به وسیله‌ی طراحی مکانیسم word
Comparative Study of ERP Implementation Strategies pdf
مطالعه تطبیقی استراتژی های اجرای ERP word
Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management: linking two emerging agendas pdf
مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز: ایجاد ارتباط میان دو موضوع نوظهور word
On the role of context in business process management pdf
نقش زمینه در مدیریت فرایند کسب‌وکار word
Relativism in the Approach to Managing Supply Chain Maturity pdf
نسبیت گرایی در رویکرد مدیریت بلوغ زنجیره تامین word
Defining knowledge management: Toward an applied compendium pdf
تعریف مدیریت دانش: به سوی یک خلاصه کاربردی word
International entrepreneurship in the post Covid world pdf
کارآفرینی بین‌المللی در دنیای پساکرونا word
The entrepreneurship of resource-based theory pdf
کارآفرینی در نظریه‌ی مبتنی بر منابع word
Evaluation of Risks in Construction Project pdf
مدیریت ریسک ها در پروژه ساخت و ساز word
An Overview of Grounded Theory Design in Educational Research pdf
بررسی اجمالی فرآیند نظریه پردازی بنیادی (داده بنیاد) در پژوهش آموزشی word
Implementation of a risk management simulation tool pdf
اجرای یک ابزار شبیه سازی مدیریت ریسک word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید