مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 5)

A literature review on green supply chain management: Trends and future challenges pdf
مرور ادبیاتی بر مدیریت زنجیره تامین سبز: روندها و چالش های آینده word
The role of the project manager in relationship management pdf
نقش مدیر پروژه در مدیریت روابط word
Developing capabilities in new ventures: a knowledge management approach pdf
ارائه یک روش مدیریت دانش به منظور توسعه قابلیت های شرکت های جدید word
Investigating Long-Term Dynamic Causal Linkages between Hungarian and Romanian Stock Markets pdf
بررسی ارتباط پویا و بلند مدت بازار سهام مجارستان و رومانی word
Effective Techniques for Marketing Electronic Resources pdf
راه کارهای موثر برای بازاریابی منابع الکترونیکی word
Trade credit and bank loan: Evidence from Chinese firms pdf
اعتبار تجاری و وام بانکی: شواهدی از شرکت های چینی word
Leadership in Higher Education pdf
رهبري در آموزش عالي word
The measurement factor of employee participation for Knowledge Management System in engineering consulting firms pdf
عامل اندازه گیری مشارکت کارکنان برای سیستم مدیریت دانش در شرکت های مشاوره ی مهندسی word
Nonmimetic Knowledge and Innovation Performance: Empirical Evidence from Developing Countries pdf
دانش غیر تقلیدی و عملکرد نوآورانه: شواهد تجربی از کشورهای درحال‌توسعه word
A comprehensive 0–1 goal programming model for project selection pdf
یک مدل برنامه ریزی آرمانی جامع صفر و یک برای انتخاب پروژه word
A Review on Massive E-Learning (MOOC) Design, Delivery and Assessment pdf
مروری بر ارائه و ارزیابی طرح یادگیری الکترونیکی کلان (MOOC) word
Using of net present value (NPV) to test the integrated model in building management information systems pdf
استفاده از ارزش خالص فعلی (NPV) جهت آزمایش مدل یک پارچه در ساخت سیستم های مدیریت اطلاعات word
Brands and Branding in Media Management—Toward a Research Agenda pdf
برند و برند سازی در مدیریت رسانه- در راستای توسعه طرح پژوهشی word
Strategy and Manipulation Tools of Crisis Communication in Printed Media pdf
ابزار های فریبکاری و کاربرد استراتژی در مورد ارتباطات بحرانی در رسانه های مکتوب word
Social media monitoring and understanding: an integrated mixed methods approach for the analysis of social media pdf
نظارت و درک رسانه های اجتماعی: رویکردی ترکیبی و یکپارچه برای تحلیل رسانه های اجتماعی word
The practice and factors determining the selection of capital budgeting methods – evidence from the field pdf
شیوه ها و عوامل تعیین کننده انتخاب روش های بودجه ریزی سرمایه ای word
Application of TOPSIS Technique for Financial Performance Evaluation of Technology Firms in Istanbul Stock Exchange Market pdf
به کارگیری روش TOPSIS برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های حوزه فناوری در بازار سهام استانبول word
Media Management Tools: UK Broadcast Media Executives’ Perspective pdf
ابزارهای مدیریت رسانه: دیدگاه مدیران اجرایی رسانه های جمعی انگلستان word
Preconditions for public sector e-infrastructure development pdf
پيش‌شرط‌هاي توسعه زيرساخت الكترونيكي در بخش دولتي word
Privacy by Design: Informed Consent and Internet of Things for Smart Health pdf
حریم بر مبنای طراحی: رضایت مندی آگاهانه و اینترنت اشیاء برای بهداشت و درمان هوشمند word
Innovative Training Solutions for Quality Managers pdf
راه‌حل‌های آموزشی نوآورانه برای مدیران کیفیت word
The national policy-making process in the context of the international economic and financial movements pdf
فرآیند سیاست گذاری ملی در شرایط اقتصادی بین المللی و جنبش های مالی word
Using content analysis as a research method to inquire into intellectual capital reporting pdf
بکارگیری تحلیل محتوا به عنوان یک روش تحقیق در بررسی گزارشگری سرمایه فکری word
Decision making for company acquisition by ELECTRE method pdf
تصمیم گیری برای تصاحب شرکتها براساس روش ELECTRE word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید