مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 2)

حل بحران فوریت: چگونه فناوری دیجیتال می‌تواند تجربه‌ی مشتری را تغییر دهد word
Assessing the nexus of sustainability and information & communications technology pdf
ارزیابی ارتباط پایداری و فناوری اطلاعات و ارتباطات word
Antecedents, Drivers, and Success of Strategic Information Systems Planning: A Resource-Based View pdf
A Critique: Factors Contributed to the Dotcom Failures pdf
نقدی بر فاکتورهای تأثیرگذار بر شکست شرکت‌های دات کام word
The role of youth in the development of the creative industry pdf
نقش جوانان در توسعه‌ی صنعت خلاق word
Using big data for evidence based governance in child welfare pdf
استفاده از داده های بزرگ برای ارائه شواهد مبتنی بر فعالیت و نظارت حکومت در رفاه کودکان word
Cloud Based Intelligent Transport System pdf
سیستم حمل و نقل اینترنتی مبتنی بر ابر word
Global data mining: An empirical study of current trends, future forecasts and technology diffusions pdf
داده کاوي جهاني : يک مطالعه تجربي از روند فعلي، پيش بيني هاي آينده و اشاعه هاي تکنولوژي word
The Application Of Expert System: A Review Of Research And Applications pdf
کاربردهای سیستم خبره: مروری بر تحقیقات و کاربردها word
Application of TQM to road races: Study on the sports involvement and willingness to re-participate pdf
بکارگیری TQM برای مسابقات دوی جاده ای: مطالعه ای بر درگیری ورزشی و اشتیاق برای مشارکت مجدد word
بررسی رابطه بین خلاقیت و نوآوری: فراتحلیلی از عوامل سازمانی، فرهنگی و محیطی word
How control system information characteristics affect exporter–intermediary relationship quality pdf
چگونه ویژگی ‏های اطلاعات سیستم کنترل بر کیفیت رابطه صادرکننده و واسطه تأثیر می ‏گذارند word
Blockchain’s roles in meeting key supply chain management objectives pdf
نقش بلاک چین در دستیابی به اهداف کلیدی مدیریت زنجیره تامین word
A bi-objective robust inspection planning model in a multi-stage serial production system pdf
یک مدل برنامه ریزی بازرسی مقاوم دو-هدفه در یک سیستم تولید سری چند-سطحی word
Earnings Announcements and Systematic Risk pdf
اعلامیه های (اعلان های) سود و ریسک سیستماتیک word
Selecting risk response strategies considering project risk interdependence pdf
انتخاب استراتژی های پاسخ به ریسک با توجه به وابستگی های متقابل ریسک پروژه word
Examining the antecedents of knowledge sharing in facilitating team innovativeness from a multilevel perspective pdf
The restructuring of the investment portfolio: the risk and effect of the emergence of new combinations pdf
تجديد ساختار پرتفوي سرمايه‌گذاري: ريسك و تأثير ظهور تركيبات جديد word
Improvement of Process Productivity through Just-in-Time pdf
بهبود بهره ‏وری فرایند از طریق تولید به‏ هنگام word
Assessing Credit Risk: an Application of Data Mining in a Rural Bank pdf
ارزیابی ریسک اعتباری : استفاده از روش استخراج داده‏ای در یک بانک روستایی word
Strategic cost management and performance: The case of environmental costs pdf
مدیریت هزینه استراتژیک و عملکرد: مورد مربوط به هزینه های زیست محیطی word
Service benchmarking for the co-creation of service ecosystem pdf
معیار ارزیابی خدمات برای خلق مشترک یک اکوسیستم خدماتی word
Risk Assessment Based On Fuzzy Network (F-ANP) In New Campus Construction Project pdf
ارزیابی ریسک براساس شبکه فازی (F-ANP) در پروژه‌های ساخت و ساز پردیس جدید word
An analysis of open government portals: A perspective of transparency for accountability pdf
تحلیلی از پورتال های دولتی باز : چشم اندازی از شفافیت برای پاسخگویی word
Diminishing Obligations of Local Government: Effect on Accountability and Public Trust pdf
کاهش تعهدات دولت محلی: تاثیر بر پاسخگویی و اعتماد عمومی word
Accounting conservatism and managerial risk-taking: Corporate acquisitions pdf
محافظه کاری حسابداری و ریسک پذیری مدیریت: ادغام شرکت ها word
Productive opportunities, uncertainty, and science-based firm emergence pdf
فرصت‌های مولد، عدم قطعیت، و ظهور شرکت دانش‌محور word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید