مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 2)

Advanced techniques for knowledge management and access to strategic information pdf
تکنیک های پیشرفته ی مدیریت دانش و دسترسی به اطلاعات استراتژیک word
CEO option compensation and systemic risk in the banking industry pdf
جبران اختیار معامله مدیرعامل و ریسک سیستماتیک در صنعت بانکداری word
Identifying the signs of fraudulent accounts using data mining techniques pdf
تشخیص حساب‌های بانکی جعلی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی word
Measuring Government Management Capacity: A Comparative Analysis of City Human Resources Management Systems pdf
سنجش ظرفیت مدیریت دولت: تحلیل تطبیقی سیستم های مدیریت منابع انسانی شهر word
Spatial Decision Support Systems: Three decades on pdf
سیستم های تصمیم یار مکانی: در طول سه دهه word
Exploring the Black Box: An Analysis of Work Group Diversity, Conflict, and Performance pdf
کشف جعبه سیاه: تحلیلی بر عملکرد، تعارض و تنوع گروه‌های کاری word
Does institutional short-termism matter with managerial myipua? pdf
آیا کوتاه مدت گرایی نهادی با نزدیک بینی مدیریتی ارتباط دارد؟ word
WHY DO SOME COUNTRIES PRODUCE SO MUCH MORE OUTPUT PER WORKER THAN OTHERS? pdf
The influence of state policy and proximity to medical services on health outcomes pdf
تأثیر سیاست های ایالتی و نزدیکی به خدمات بهداشتی بر پیامدهای سلامت و بهداشت word
Business process management and IT management: The missing integration pdf
مدیریت فرآیند کسب‌وکار و مدیریت فناوری اطلاعات: ادغام از دست رفته word
استفاده از مدلسازی سیستم دینامیک در طراحی یک نظام بانکی احیاء محیط زیست word
Institutions and female entrepreneurship pdf
سازمانها و کارآفرینی زنان word
Reverse logistics and closed-loop supply chain: A comprehensive review to explore the future pdf
لجستیک معکوس و زنجیره تامین حلقه بسته: یک مرور جامع برای کشف آینده word
Information and Communication Technology (ICT) and Singapore’s economic growth pdf
فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد اقتصادی سنگاپور word
The Importance of the Internal Information Environment for Tax Avoidance pdf
اهمیت محیط اطلاع رسانی داخلی برای اجتناب از مالیات word
Motivation through the design of work: test of a theory pdf
انگیزش از طریق طراحی کار: آزمون یک نظریه word
Balanced Scorecard as an issue taught in the field of Industrial Engineering pdf
كارت امتیازی متوازن به عنوان مساله ای كه در زمینه مهندسی صنایع مطرح می شود word
بازطراحی فرهنگی برای ایجاد تغییر سازمانی استراتژیک در شروع قرن بیست و یکم word
Measuring the Efficacy of the World's Managers pdf
سنجش کارآمدی مدیران جهانی word
Impact of Training and Development on Organizational Performance pdf
اثر آموزش و توسعه بر عملکرد سازمانی word
تأثير به كارگيري دولت الكترونيك بر كاهش فساد مديريتي در حوزه بخش دولتي كويت word
An improved boosting based on feature selection for corporate bankruptcy prediction pdf
[کاربرد] روش تقویتی بهینه مبتنی بر گزینش ویژگی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها word
Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management pdf
تکنولوژی بلاک چین و روابط آن با مدیریت زنجیره تأمین پایدار word
An organizational learning framework: From intuition to institution pdf
چارچوبی برای یادگیری سازمانی: از ادراک تا نهادینه سازی word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید