مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 1)

The place of the humanities in today’s knowledge society pdf
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز word
Corruption in natural resource management: Implications for policy makers pdf
فساد در مدیریت منابع طبیعی: نکات قابل توجهی برای قانون گزاران word
Home Production, Employment, and Monetary Policy pdf
تولید خانگی، اشتغال و سیاست پولی word
The impact of knowledge trade on sustainable development and environment-biased technical progress pdf
تأثیر تجارت دانش بر توسعه پایدار و پیشرفت فنی متمایل به محیط زیست word
Open Innovation: ReseaRch, PRactices, and Policies pdf
نوآوری باز : تحقیقات، شیوه ها و سیاست ها word
Artificial Intelligence as an Important Factor of Sustainable and Crisis-Free Economic Growth pdf
هوش مصنوعی، به عنوان عاملی مهم در رشد اقتصادیِ پایدار و بدونِ بحران word
Corruption and growth: The role of governance, public spending, and economic development pdf
فساد و رشد: نقش دولت، هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی word
Role of banks as entity in the system for prevention of money laundering in the Macedonia pdf
نقش بانک ها به عنوان واحدی مستقل در سیستم، به منظور پیشگیری از پولشویی در کشور مقدونیه word
The role of sovereign credit ratings in fiscal discipline pdf
نقش رتبه سنجی اعتباری هیات رئیسه در انضباط مالی word
Profitable candlestick trading strategies—The evidence from a new perspective pdf
استراتژی های سودآور معامله شمعی (کندل استیک) – شواهدی از یک چشم انداز جدید word
The influence of state policy and proximity to medical services on health outcomes pdf
تأثیر سیاست های ایالتی و نزدیکی به خدمات بهداشتی بر پیامدهای سلامت و بهداشت word
The impact of inflation on loan default: a study on pakistan pdf
اثر تورم بر نکول وام: مطالعه ای در پاکستان word
Board influence on a firm’s long-termsuccess: Australian evidence pdf
تأثیر هیئت مدیره بر موفقیت بلندمدت بنگاه: نمونه استرالیایی word
فصل مشترک کارآفرینی و فروش: بررسی بین رشته ای، چارچوب، و برنامه تحقیقات آتی word
Development of Electronic Money and Its Impact on the Central Bank Role and Monetary Policy pdf
توسعه پول الکترونیکی و تاثیر آن در نقش و سیاست هاي پولی بانک مرکزی word
Government expenditure, corruption and total factor productivity pdf
هزینه های دولت، فساد و بهره وری کل عوامل تولید word
Macroeconomic Determinants of Credit Risk in Nepalese Banking Industry pdf
عوامل کلان اقتصادی ریسک اعتباری در صنعت بانکداری نپال word
Correlation analysis and systemic risk measurement of regional, financial and global stock indices pdf
Spatial Decision Support Systems: Three decades on pdf
سیستم های تصمیم یار مکانی: در طول سه دهه word
Branding in the Age of Social Media pdf
برندسازی در عصر رسانه های اجتماعی word
The inequality debate: Do financial markets matter pdf
بحث نابرابری: آیا بازارهای مالی مهم هستند؟ word
Development of a cloud-based service framework for energy conservation in a sustainable intelligent transportation system pdf
توسعه ی چارچوب خدمات مبتنی بر ابر برای ذخیره انرژی در سیستم حمل و نقل هوشمند و پایدار word
Information Technology for Development in Small and Medium-Sized Enterprises pdf
فناوری اطلاعات برای توسعه در شرکت‌های کوچک و متوسط word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید