مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 6)

Firm investment, liquidity and bank health: A panel study of Asian firms in the 2000s pdf
سرمایه گذاری شرکت ها، نقدینگی و بانکداری سالم : بررسی شرکت های آسیایی در دهه 2000 word
E-Government, Internet Adoption, and Corruption: An Empirical Investigation pdf
دولت الكترونيك، بكارگيري اينترنت و فساد: پژوهشي تجربي word
Supply chain management with market economics pdf
مدیریت زنجیره تامین بوسیله اقتصادهای بازار word
CEO Inside Debt and Audit Fees pdf
بررسی ارتباط بین بدهی داخلی مدیریت و هزینه های حسابرسی word
A new iterative method for solving multiobjective linear programming problem pdf
یک روش تکراری جدید برای حل مساله برنامه ریزی خطی چند هدفه word
Evaluation of Productivity, Quality and Flexibility of an Advanced Manufacturing System pdf
ارزیابی بهره وری، کیفیت، و انعطاف پذیری یک سیستم صنعتی پیشرفته word
The Effect of Islamic Work Ethics on Organizational Commitment pdf
اثر اخلاق کار اسلامی بر تعهد سازمانی word
Developing a pattern language for fashion innovation management pdf
توسعه یک زبان الگو برای مدیریت نوآوری مد word
Impact of store environment on impulse buying behavior pdf
تأثیر محیط فروشگاه بر رفتار خرید تکانشی (خرید آنی) word
An entrepreneurial flair development: the role of an ecosystem pdf
نقش اکوسیستم در شکوفاسازی استعداد کارآفرینی word
Social ties and venture creation by returnee entrepreneurs pdf
روابط اجتماعی و ایجاد سرمایه گذاری توسط کارآفرینان بازگشته word
Stock liquidity and managerial short-termism pdf
نقدشوندگی سهام و کوتاه مدت گرایی مدیران word
An improved boosting based on feature selection for corporate bankruptcy prediction pdf
[کاربرد] روش تقویتی بهینه مبتنی بر گزینش ویژگی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها word
A hybrid method for performance analysis of G/G/m queueing networks pdf
یک روش هیبریدی برای آنالیز عملکرد شبکه های صف G/G/m word
Corporate governance, globalization and firm productivity pdf
حاکمیت شرکتی، جهانی شدن و بهره وری شرکت word
Green Marketing: A System Dynamics Approach pdf
بازاریابی سبز: رویکرد پویایی سیستم word
A new intelligent system for senior executives to maintain remote control of their company pdf
سیستم جدید هوشمند برای مدیریت غیرحضوری شرکت ها word
تحوّل یک تکنیک برنامه ریزی خطی برای مسائل MAGDM با اطلاعات فازی شهودی با ارزش بازه ای word
Evaluation of Risks in Construction Project pdf
مدیریت ریسک ها در پروژه ساخت و ساز word
KPJ Healthcare: the first 30 years pdf
بهداشت و درمان KPJ: سی سال نخستین word
characteristic liquidity systemic liquidity and expected returns pdf
نقدشوندگی خاص، نقدشوندگی سیستماتیک و بازده های مورد انتظار word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید