مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی (صفحه 5)

Sedimentation Study of Hirakud Reservoir through Remote Sensing Techniques pdf
بررسی رسوبگذاری ذخیره گاه هیراکود از طریق تکنیک های سنجش از دور word
Hydrolysis and coagulation behavior of polyferric sulfate and ferric sulfate pdf
رفتار هیدرولیز (آبکافت) و انعقاد پلی فریک سولفات و سولفات آهن word
FAST-TRACK EVALUATION OF A COMPACT CHEMICALLY ENHANCED-TRICKLING FILTER SYSTEM pdf
ارزیابی سریع سیستم پیشرفتۀ شیمیایی فیلترچکنده فشرده word
Scenario analysis in environmental impact assessment: Improving explorations of the future pdf
آنالیز سناریو در ارزیابی اثر زیست محیطی: بهبود جستجوها و بررسی های آینده word
Application of kriging and cokriging in spatial estimation of groundwater quality parameters pdf
کاربرد کریجینگ و کوکریجینگ در تخمین فضایی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی word
SEA in local land use planning — first experience in the Alpine States pdf
SEA در آمایش سرزمین محلی – اولین تجربه در ایالتهای آلپی word
Virtual Water Trade as a Solution for Water Scarcity in Egypt pdf
تجارت مجازی آب به عنوان راه حلی برای امنیت آب در مصر word
Microbial Characterization of A Chemolithotrophic Bacterial Strain Isolated from Iron Mine Overburden Spoil pdf
توصیف خصوصیات میکروبی یک سویه باکتریایی کیمولیتوتروفیک جدا شده از ضایعات معدن آهن word
An overview of the modification methods of activated carbon for its water treatment applications pdf
مروری بر روش های اصلاح کربن فعال برای کاربردهای تصفیه آب word
Algerian energy strategy in the context of sustainable development (Legal framework pdf
راهبرد انرژی الجزیره در زمینه توسعه پایدار (چارچوب قانونی) word
Modeling the Economic and Environmental Performance of Recycling Systems pdf
مدلسازی عملکرد اقتصادی و زیست محیطی سیستم های بازیافت word
Current Trends in Plant and Animal Population Monitoring pdf
رویکردهای کنونی در پایش جمعیت گیاهان و حیوانات word
Biomarkers, Bioindicators, and Ecological Risk Assessment—A Brief Review and Evaluation pdf
زیست نشانگرها، زیست شناساگرها و ارزیابی خطر زیست محیطی- مرور و بررسی کوتاه word
New UV irradiation and direct electrolysis—promising methods for water disinfection pdf
The Effects of Biomass Solid Waste Resources Technology in Economic Development pdf
اثرات فناوری منابع زائدات جامد زیست توده (بیوماس) در توسعه اقتصادی word
The Potential of Valuing Rangeland Ecosystem Services on Public Rangelands pdf
پتانسیل ارزشگذاری خدمات اکوسیستم مراتع در مراتع عمومی word
AIR POLLUTION CONTROL THROUGH KILN RECYCLING BY-PASS DUST IN A CEMENT FACTORY pdf
كنترل آلودگي هوا از طريق كوره بازيافت گردوخاك مجراي فرعي در كارخانه سيمان word
آنالیز هزینه زیست محیطی و بررسی ارتقاء صنعت چرم مصنوعی word
ELECTRE III and IV Decision Aids in an Environmental Problem pdf
سیستم های کمک به تصمیم گیری IV و ELECTRE III درخصوص یک مسئله زیست محیطی word
Dust storms: Recent developments pdf
طوفان های گرد و خاک: پیشرفت های اخیر word
مطالعه ای درخصوص راهبرد توسعه پایدار صنایع شیمیایی ایالت شاندونگ word
Operating cost analysis of electrocoagulation of textile dye wastewater pdf
آنالیز هزینه عملیات الکتروکواگولاسیون فاضلاب رنگ نساجی word
Energy indicators for sustainable development pdf
شاخص های انرژی برای توسعه پایدار word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید