مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی (صفحه 5)

Hydrolysis and coagulation behavior of polyferric sulfate and ferric sulfate pdf
رفتار هیدرولیز (آبکافت) و انعقاد پلی فریک سولفات و سولفات آهن word
Preparation and application of polymeric sulfate in drinking water treatment pdf
آماده سازی و کاربرد پلی فریک سولفات در تصفیه آب آشامیدنی word
“ARE WE MOVING IN THE RIGHT DIRECTION? TRANSPORT’S ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT WITH ELECTRE III pdf
Hydrolysis of Polysaccharides with 77 Sulfuric Acid for Quantitative Saccharification pdf
تجزیه پلی ساکارید ها با اسید سولفوریک 77 برای قندسازی کمی word
A multicriteria method for environmental management system selection: an intellectual capital approach pdf
روش چند معیاره برای انتخاب سیستم مدیریت زیست محیطی: رویكرد سرمایه ذهنی word
MODIFICATION OF WOOD FIBER USING STEAM pdf
اصلاح فیبر چوب با استفاده از بخار word
Biomarkers, Bioindicators, and Ecological Risk Assessment—A Brief Review and Evaluation pdf
زیست نشانگرها، زیست شناساگرها و ارزیابی خطر زیست محیطی- مرور و بررسی کوتاه word
Microbial Characterization of A Chemolithotrophic Bacterial Strain Isolated from Iron Mine Overburden Spoil pdf
توصیف خصوصیات میکروبی یک سویه باکتریایی کیمولیتوتروفیک جدا شده از ضایعات معدن آهن word
Application of kriging and cokriging in spatial estimation of groundwater quality parameters pdf
کاربرد کریجینگ و کوکریجینگ در تخمین فضایی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی word
Adsorption of cobalt ions from waste water on activated Saudi clays pdf
جذب یون‌های کبالت از فاضلاب بر روی خاک‌های رس فعال‌شده عربستان سعودی word
A model-based integrated assessment of land degradation by water erosion in a valuable Spanish rangeland pdf
ارزیابی یکپارچه مدل محورتخریب اراضی ناشی از فرسایش آب دریک مرتع پرارزش اسپانیا word
Application of Geostatistical Analysis for Evaluating Variation in Groundwater Characteristics pdf
کاربرد تحلیل زمین آماری برای ارزیابی پراکنش در ویژگی های آب زیرزمینی word
Communication of Climate Change Uncertainty to Stakeholders Using the Scenario Approach pdf
ارتباط عدم قطعیت آب و هوا با سهامداران با استفاده از روش سناریو word
Reduction of ferric iron in synthetic medium amended with acetate as a sole carbon source pdf
کاهش آهن فریک در یک واسطه مصنوعی اصلاح شده توسط استات به عنوان تنها منبع کربن word
Personality and older consumers’ green behaviour in the UK pdf
شخصیت و رفتار سبز مصرف کنندگان مسن تر در انگلستان word
Municipal Solid Waste Recycling Issues pdf
مسائل مربوط به بازیافت مواد زائد جامد شهری word
Virtual Water Trade as a Solution for Water Scarcity in Egypt pdf
تجارت مجازی آب به عنوان راه حلی برای امنیت آب در مصر word
Impact of terrain attributes, parent material and soil types on gully erosion pdf
اثر ویژگیهای زمین، مواد بستر و انواع خاک بر روی فرسایش خندقی word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید