مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش مرتع و آبخیزداری

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش مرتع و آبخیزداری به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش مرتع و آبخیزداری نمایید.

The impact of exceptional events on erosion, bedload transport and channel stability in a step-pool channel
اثر حوادث استثنایی بر فرسایش، انتقال بار بستر و پایداری کانال در یک کانال آبگیر پلکانی
Amazon flood wave hydraulics
هیدرولیک موج سیلابی آمازون
Valuing Forests and Rangelands-Ecosystem Services
ارزش گذاری خدمات اکوسیستم جنگل ها و مراتع در ایران
GIS AIDED AVALANCHE WARNING IN NORWAY
اخطار بهمن با کمک GIS در نروژ
EXPERIMENTAL STUDY OF SCOUR RATE IN CONSOLIDATED COHESIVE SEDIMENT
مطالعه ی آزمایشگاهی نرخ آبشستگی در رسوب چسبنده ی پیوسته
Application of Geostatistical Analysis for Evaluating Variation in Groundwater Characteristics
کاربرد تحلیل زمین آماری برای ارزیابی پراکنش در ویژگی های آب زیرزمینی
Sedimentation Study of Hirakud Reservoir through Remote Sensing Techniques
بررسی رسوبگذاری ذخیره گاه هیراکود از طریق تکنیک های سنجش از دور
Application of kriging and cokriging in spatial estimation of groundwater quality parameters
کاربرد کریجینگ و کوکریجینگ در تخمین فضایی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی
The Potential of Valuing Rangeland Ecosystem Services on Public Rangelands
پتانسیل ارزشگذاری خدمات اکوسیستم مراتع در مراتع عمومی
Disaster Risk Management and the Systems Approach
مدیریت خطرپذیری در حوادث غیر مترقبه و نگرش سیستمی

Skip Navigation Links