مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش جنگلداری

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش جنگلداری به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش جنگلداری نمایید.

Characterizing vertical forest structure using small-footprint airborne LiDAR
The use of the GIS into the Forest Fire prediction. The Simulation Model
استفاده از GIS برای پیش بینی آتش سوزی جنگل . مدل شبیه سازی
Fusion of LiDAR and imagery for estimating forest canopy fuels
تلفیق ليدار و تصاویر اپتيکي برای برآورد سوخت تاج پوشش جنگل
Wall-to-wall tree type classification using airborne lidar data and CIR images
طبقه بندی کامل نوع درخت با استفاده از داده های lidar هوابُرد و تصاویر CIR
FEASIBILITY AND ACCURACY OF MODIS 250M IMAGERY FOR FOREST DISTURBANCE MONITORING
قابلیت و صحت تصاویر 250 متری MODIS برای پایش آشفتگی جنگل
Valuing Forests and Rangelands-Ecosystem Services
ارزش گذاری خدمات اکوسیستم جنگل ها و مراتع در ایران
The Potential of Valuing Rangeland Ecosystem Services on Public Rangelands
پتانسیل ارزشگذاری خدمات اکوسیستم مراتع در مراتع عمومی

Skip Navigation Links