مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Sustainable Development and Energy Geotechnology− Potential Roles for Geotechnical Engineering
توسعه پایدار و نقش پتانسیل ژئوتکنولوژی انرژی برای مهندسی ژئوتکنیک
FORMULATION PROCESS OF COMMUNITY DEVELOPMENT PLAN IN SEMI-ARID AREA
فرموله کردن پروسه های برنامه ی توسعه ی جامعه در منطقه ی نیمه خشک
REMOTE SENSING AND GEO-INFORMATION SYSTEMS AS TOOLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY INTEGRATED LAND USE PLANING IN CHINA
Land use planning in Ahar area (Iran) using MicroLEIS DSS
آمایش سرزمین در منطقه اهر (ایران) با استفاده از MicroLEIS DSS
چشم انداز های مناظر کشاورزی : تعاملات گونه ها و حرکت دشمنان طبیعی
A model-based integrated assessment of land degradation by water erosion in a valuable Spanish rangeland
ارزیابی یکپارچه مدل محورتخریب اراضی ناشی از فرسایش آب دریک مرتع پرارزش اسپانیا
Virtual Water Trade as a Solution for Water Scarcity in Egypt
تجارت مجازی آب به عنوان راه حلی برای امنیت آب در مصر
Impact of terrain attributes, parent material and soil types on gully erosion
اثر ویژگیهای زمین، مواد بستر و انواع خاک بر روی فرسایش خندقی
Challenges to realizing the potential of nature-based solutions
چالش‌های موجود بر سر تحقق پتانسیل راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت (طبیعت بنیان)
Defining biocultural approaches to conservation
تعریف رویکردهای زیست فرهنگی برای حفاظت
Interaction effect of temperature and thyme essential oil on vase life of cut narcissus flowers
اثر متقابل دما و اسانس آویشن بر طول عمر و ماندگاری شاخه گل های برشی نرگس
A Systemic Tool and Process for Sustainability Assessment
یک ابزار و فرآیند سیستماتیک برای ارزیابی پایداری
اثر سطح نفوذ ناپذیر بر کیفیت آب و آستانه آن در کشور کره
Research on the fundamental principles of China’s marine invasive species prevention legislation
پژوهش در مورد اصول اساسی قانون پیشگیری از گونه های مهاجم دریایی چین
Land use/cover disturbance due to tourism in Jeseníky Mountain, Czech Republic: A remote sensing and GIS based approach
In Vitro Culture of Zygotic Embryos of Ilex Species
کشت درون شیشه ای رویان های زایگوتیک گونه های Ilex
Community Empowerment through Appropriate Technology: Sustaining the Sustainable Development
توانمند سازی جامعه از طریق فنآوری مناسب: حفظ توسعه ی پایدار

Skip Navigation Links