مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش محیط زیست

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش محیط زیست به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش محیط زیست نمایید.

The impact of exceptional events on erosion, bedload transport and channel stability in a step-pool channel
اثر حوادث استثنایی بر فرسایش، انتقال بار بستر و پایداری کانال در یک کانال آبگیر پلکانی
Effects of artificial hypolimnetic oxygenation in a shallow lake. Part 2: Numerical modelling
استفاده از مدلسازی سیستم دینامیک در طراحی یک نظام بانکی احیاء محیط زیست
Geotechnical properties of gas oil-contaminated kaolinite
خواص ژئوتکنیکی کائولینیت آلوده به نفت گاز
Towards a super-strainable paper using the Layer-by-Layer technique
به سوی کاغذی با مقاومت فوق العاده با استفاده از روش لایه به لایه
Industrial hazardous waste management in Turkey: Current state of the field and primary challenges
مدیریت پسماندهای خطرناک صنعتی در ترکیه: وضعیت کنونی چالش های اولیه و میدانی
Electronic Governance for Sustainable Development — Conceptual framework and state of research
نظارت دولتی الکترونیکی برای توسعه پایدار – چارچوب و وضعیت مفهومی تحقیق
Tradeable Permits for Pollution Control when Emission Location Matters: What have We Learned
Reduction of ferric iron in synthetic medium amended with acetate as a sole carbon source
کاهش آهن فریک در یک واسطه مصنوعی اصلاح شده توسط استات به عنوان تنها منبع کربن
Development of a framework to implement a recycling program in an elementary school
توسعه چارچوبی جهت اجرای یک برنامه بازیافتی در یک مدرسه ابتدایی
EFFECT OF AIR POLLUTION ON CARBOHYDRATE AND NUTRIENTS CONCENTRATIONS IN SOME DECIDUOUS TREE SPECIES
Adsorption of cobalt ions from waste water on activated Saudi clays
جذب یون‌های کبالت از فاضلاب بر روی خاک‌های رس فعال‌شده عربستان سعودی
Climate, Energy Security and Innovation
آب و هوا، امنیت انرژی و نوآوری

Skip Navigation Links