مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش علوم و صنایع چوب و کاغذ

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش علوم و صنایع چوب و کاغذ به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش علوم و صنایع چوب و کاغذ نمایید.

Antibacterial paper based on composite coatings of nanofibrillated cellulose and ZnO
کاغذ ضدباکتری مبتنی بر پوشش های کامپوزیتی نانو فیبریل های سلولزی و ZnO
Study of Microscopy Properties of Wood Impregnated with Nanoparticles during Exposed to White-Rot Fungus
مطالعه خصوصیات میکروسکوپی چوب دارای ذرات نانو که در مجاورت قارچ سفید پوسیده قرارگرفته است
THE ENVIRONMENTALLY BENIGN PULPING PROCESS OF NON-WOOD FIBERS
فرآیند خمیرکاغذگیری از فیبرهای غیرچوبی به صورت بی خطر برای محیط زیست
Hydrolysis of Polysaccharides with 77 Sulfuric Acid for Quantitative Saccharification
تجزیه پلی ساکارید ها با اسید سولفوریک 77 برای قندسازی کمی

Skip Navigation Links