مقالات ترجمه شده تربيت بدنی و علوم ورزشی (صفحه 1)

Exercise training increases size of hippocampus and improves memory pdf
افزاییش اندازه هیپوکامپوس و بهبود حافظه از طریق آموزش تمرین word
The Role of Mass Media on sustainable Sport Development pdf
نقش رسانه های جمعی در امر توسعه ورزش word
The management of insulin treated diabetes and sport pdf
مدیریت دیابت درمان شونده با انسولین و ورزش word
The Perceived Impacts of Sport Tourism: An Urban Host Community Perspective pdf
تأثیرات مشاهده شده ی گردشگری ورزشی: چشم انداز یک جامعه شهري ميزبان word
Defining Pilates exercise: A systematic review pdf
تعریف ورزش پیلاتس: بررسی سیستماتیک word
اثرات ورزش ایروبیک هشت هفته ی بر سطح سرم CRP، IL-6 و فیبرینوژن بر زنان میانسال word
Kinematics and Kinetics of Taekwon-do Side Kick pdf
کینماتیک و کینتیک ضربه ی جانبی(یوپ چاگی) در تکواندو word
Water temperature, voluntary drinking and fluid balance in dehydrated Taekwondo athletes pdf
Use of concept mapping in an undergraduate introductory exercise physiology course pdf
کاربردِ مدلسازیِ مفهومی در یک دوره ی فیزیولوژی(علمِ وظایف اعضا) ورزشِ مقدماتی word
The special features of sport: A critical revisit pdf
خصوصيات ويژه ورزش: يك بررسي مجدد انتقادی word
Kinetic comparison of older men and women during walk-to-stair descent transition pdf
مقایسه کینتیکی مردان و زنان مسن در هنگام پائین آمدن از پله word
A comparison between ventilation and heart rate as indicator of oxygen uptake during different intensities of exercise pdf
مقایسه ای بین تهویه و ضربان قلب به عنوان شاخصی از جذب اکسیژن در طول شدت های مختلف تمرین word
Kinematic and kinetic analysis during forward and backward walking pdf
تجزیه و تحلیل کینماتیکی و کینتیکی در طی راه رفتن به سمت جلو و عقب word
Relational efficacy beliefs and relationship quality within coach–athlete dyads pdf
باورهای کارآمدی نسبت مند و کیفیت ارتباط دو طرفه مربی-ورزشکار word
Kinematic changes during a marathon for fast and slow runners pdf
تغییرات کینماتیکی در طی یک ماراتن برای دوندگان سریع و آهسته word
Nutrition in Team Sports pdf
تغذیه در ورزش های تیمی word
Lumbar lordosis angle (LLA) and leg strength predict walking ability in elderly males pdf
زاویه لوردوز کمری (LLA) و قدرت پا در پیش بینی توانایی راه رفتن در مردان مسن word
The effect of resistance training on thyroid hormones pdf
اثر تمرین مقاومتی بر هورمونهای تیروئید word
The effects of Pilates on metabolic control and physical performance in adolescents with type 1 diabetes mellitus pdf
اثرات پیلاتس بر کنترل متابولیک و عملکرد فیزیکی در نوجوانان با دیابت ملیتوس نوع 1 word

سایر مقالات ترجمه شده تربيت بدنی و علوم ورزشی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید