مقالات ترجمه شده تربيت بدنی و علوم ورزشی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده تربيت بدنی و علوم ورزشی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده تربيت بدنی و علوم ورزشی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Exercise training increases size of hippocampus and improves memory
افزاییش اندازه هیپوکامپوس و بهبود حافظه از طریق آموزش تمرین
The Role of Mass Media on sustainable Sport Development
نقش رسانه های جمعی در امر توسعه ورزش
The management of insulin treated diabetes and sport
مدیریت دیابت درمان شونده با انسولین و ورزش
The Perceived Impacts of Sport Tourism: An Urban Host Community Perspective
تأثیرات مشاهده شده ی گردشگری ورزشی: چشم انداز یک جامعه شهري ميزبان
Defining Pilates exercise: A systematic review
تعریف ورزش پیلاتس: بررسی سیستماتیک
اثرات ورزش ایروبیک هشت هفته ی بر سطح سرم CRP، IL-6 و فیبرینوژن بر زنان میانسال
Kinematics and Kinetics of Taekwon-do Side Kick
کینماتیک و کینتیک ضربه ی جانبی(یوپ چاگی) در تکواندو
Water temperature, voluntary drinking and fluid balance in dehydrated Taekwondo athletes
Use of concept mapping in an undergraduate introductory exercise physiology course
کاربردِ مدلسازیِ مفهومی در یک دوره ی فیزیولوژی(علمِ وظایف اعضا) ورزشِ مقدماتی
The special features of sport: A critical revisit
خصوصيات ويژه ورزش: يك بررسي مجدد انتقادی
Kinetic comparison of older men and women during walk-to-stair descent transition
مقایسه کینتیکی مردان و زنان مسن در هنگام پائین آمدن از پله
A comparison between ventilation and heart rate as indicator of oxygen uptake during different intensities of exercise
مقایسه ای بین تهویه و ضربان قلب به عنوان شاخصی از جذب اکسیژن در طول شدت های مختلف تمرین
Kinematic and kinetic analysis during forward and backward walking
تجزیه و تحلیل کینماتیکی و کینتیکی در طی راه رفتن به سمت جلو و عقب
Relational efficacy beliefs and relationship quality within coach–athlete dyads
باورهای کارآمدی نسبت مند و کیفیت ارتباط دو طرفه مربی-ورزشکار
Kinematic changes during a marathon for fast and slow runners
تغییرات کینماتیکی در طی یک ماراتن برای دوندگان سریع و آهسته
Nutrition in Team Sports
تغذیه در ورزش های تیمی
Lumbar lordosis angle (LLA) and leg strength predict walking ability in elderly males
زاویه لوردوز کمری (LLA) و قدرت پا در پیش بینی توانایی راه رفتن در مردان مسن
The effect of resistance training on thyroid hormones
اثر تمرین مقاومتی بر هورمونهای تیروئید
The effects of Pilates on metabolic control and physical performance in adolescents with type 1 diabetes mellitus
اثرات پیلاتس بر کنترل متابولیک و عملکرد فیزیکی در نوجوانان با دیابت ملیتوس نوع 1

Skip Navigation Links