مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی (صفحه 3)

Disaster Risk Management and the Systems Approach pdf
مدیریت خطرپذیری در حوادث غیر مترقبه و نگرش سیستمی word
Sustainable Development and Energy Geotechnology− Potential Roles for Geotechnical Engineering pdf
توسعه پایدار و نقش پتانسیل ژئوتکنولوژی انرژی برای مهندسی ژئوتکنیک word
Electronic Governance for Sustainable Development — Conceptual framework and state of research pdf
نظارت دولتی الکترونیکی برای توسعه پایدار – چارچوب و وضعیت مفهومی تحقیق word
FORMULATION PROCESS OF COMMUNITY DEVELOPMENT PLAN IN SEMI-ARID AREA pdf
فرموله کردن پروسه های برنامه ی توسعه ی جامعه در منطقه ی نیمه خشک word
AIR POLLUTION CONTROL THROUGH KILN RECYCLING BY-PASS DUST IN A CEMENT FACTORY pdf
كنترل آلودگي هوا از طريق كوره بازيافت گردوخاك مجراي فرعي در كارخانه سيمان word
Development of a framework to implement a recycling program in an elementary school pdf
توسعه چارچوبی جهت اجرای یک برنامه بازیافتی در یک مدرسه ابتدایی word
Towards a super-strainable paper using the Layer-by-Layer technique pdf
به سوی کاغذی با مقاومت فوق العاده با استفاده از روش لایه به لایه word
Sedimentation Study of Hirakud Reservoir through Remote Sensing Techniques pdf
بررسی رسوبگذاری ذخیره گاه هیراکود از طریق تکنیک های سنجش از دور word
Current Trends in Plant and Animal Population Monitoring pdf
رویکردهای کنونی در پایش جمعیت گیاهان و حیوانات word
استفاده از مدلسازی سیستم دینامیک در طراحی یک نظام بانکی احیاء محیط زیست word
SEA in local land use planning — first experience in the Alpine States pdf
SEA در آمایش سرزمین محلی – اولین تجربه در ایالتهای آلپی word
New UV irradiation and direct electrolysis—promising methods for water disinfection pdf
Improving urban wastewater management through an auction-based management of discharges pdf
بهبود مدیریت فاضلاب شهری از طریق مدیریت مبتنی بر مزایده تخلیه ها word
Value chain analysis of the aquaculture feed sector in Egypt pdf
آنالیز زنجیره ارزش بخش آبزی پروری در کشور مصر word
Valuing Forests and Rangelands-Ecosystem Services pdf
ارزش گذاری خدمات اکوسیستم جنگل ها و مراتع در ایران word
REMOTE SENSING AND GEO-INFORMATION SYSTEMS AS TOOLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY INTEGRATED LAND USE PLANING IN CHINA pdf
Antibacterial paper based on composite coatings of nanofibrillated cellulose and ZnO pdf
کاغذ ضدباکتری مبتنی بر پوشش های کامپوزیتی نانو فیبریل های سلولزی و ZnO word
Scenario analysis in environmental impact assessment: Improving explorations of the future pdf
آنالیز سناریو در ارزیابی اثر زیست محیطی: بهبود جستجوها و بررسی های آینده word
Eliminating turbidity in drinking water using the mucilage of a common cactus pdf
حذف کدورت در آب آشامیدنی با استفاده از صمغ یک کاکتوس معمولی word
Industrial hazardous waste management in Turkey: Current state of the field and primary challenges pdf
مدیریت پسماندهای خطرناک صنعتی در ترکیه: وضعیت کنونی چالش های اولیه و میدانی word
Simple Analysis of Energy Utilization and Sustainable Development in China pdf
آنالیز ساده کابرد انرژی و توسعه پایدار در چین word
Sustainable steel construction pdf
ساختمان فولادی پایدار word
Analyzing the drivers of green manufacturing with fuzzy approach pdf
تحلیل محرکین تولید پاک با رویکرد فازی word
Study of Microscopy Properties of Wood Impregnated with Nanoparticles during Exposed to White-Rot Fungus pdf
مطالعه خصوصیات میکروسکوپی چوب دارای ذرات نانو که در مجاورت قارچ سفید پوسیده قرارگرفته است word
Discussion on theory and methods of land-use planning in mining area pdf
بحث درخصوص تئوری و روش های آمایش سرزمین در منطقه ی معدن کاری word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید