مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی (صفحه 3)

Land use planning in Ahar area (Iran) using MicroLEIS DSS pdf
آمایش سرزمین در منطقه اهر (ایران) با استفاده از MicroLEIS DSS word
THE REMOVAL OF HEAVY-METAL IONS BY SEAWEEDS AND THEIR DERIVATIVES pdf
حذف یونهای فلزات سنگین توسط جلبک‌های دریایی و مشتقات آنها word
Manganese Oxychloride-Modified Hydrophobic Silica Targets Removal of Nitrates from Water pdf
حذف نیترات ها از آب با استفاده از اکسی کلرید منگنز-سیلیکای آبگریز اصلاح شده word
Dust storms loads analyses—Iraq pdf
آنالیز بار طوفان های گرد و خاک – عراق word
نقش فرهنگ و رهبری سازمانی در اجرای برنامه های ایمنی آب برای بهبود مدیریت ریسک word
Communication of Climate Change Uncertainty to Stakeholders Using the Scenario Approach pdf
ارتباط عدم قطعیت آب و هوا با سهامداران با استفاده از روش سناریو word
رابطه بین فرم شهری و انتشار دی اکسید کربن با بررسی پنجاه شهر ژاپن word
Sustainable steel construction pdf
ساختمان فولادی پایدار word
Analyzing the drivers of green manufacturing with fuzzy approach pdf
تحلیل محرکین تولید پاک با رویکرد فازی word
Histological changes in leaves of Salix alba under air pollution effect pdf
تغییرات ساختاری و میکرومورفولوژی در برگهای Salix alba ( بید سفید) تحت اثر آلودگی هوا word
Impact Assessment of Air Pollution Stress on Plant Species through Biochemical Estimations pdf
ارزیابی تأثیر آلودگی هوا بر گونه‌های گیاهی از طریق بر آورد شیمیایی word
Sustainable development modelling for the energy sector pdf
مدلسازی توسعه پایدار برای بخش انرژی word
Valuing Forests and Rangelands-Ecosystem Services pdf
ارزش گذاری خدمات اکوسیستم جنگل ها و مراتع در ایران word
Creating a Culture to Deliver Sustainable HSE Performance pdf
ایجاد یک فرهنگ برای ارایه عملکرد HSE پایدار word
GIS AIDED AVALANCHE WARNING IN NORWAY pdf
اخطار بهمن با کمک GIS در نروژ word
Dioxins sources and current remediation technologies — A review pdf
منابع دی اکسین و فناوری های موجود برای کاهش آن ــ بررسی متون word
Wall-to-wall tree type classification using airborne lidar data and CIR images pdf
طبقه بندی کامل نوع درخت با استفاده از داده های lidar هوابُرد و تصاویر CIR word
Nanocomposite Ecomaterials Based on Polymers and Alumina Nanoparticles for Wood Preservation pdf
FORMULATION PROCESS OF COMMUNITY DEVELOPMENT PLAN IN SEMI-ARID AREA pdf
فرموله کردن پروسه های برنامه ی توسعه ی جامعه در منطقه ی نیمه خشک word
Heavy metal adsorption by modified oak sawdust: Thermodynamics and kinetics pdf
جذب سطحی فلزات سنگین توسط خاک اره بلوط اصلاح شده: ترمودینامیک و سینتیک word
Societal response to challenges of global change and human sustainable development pdf
واکنش اجتماعی به چالش های تغییرات جهانی و توسعه پایدار انسانی word
Challenges to realizing the potential of nature-based solutions pdf
چالش‌های موجود بر سر تحقق پتانسیل راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت (طبیعت بنیان) word
Assessment for soil improvement benefit of land rehabilitation in dump areas pdf
ارزیابی مزیت اصلاح خاک در احیاء زمین در مناطق زباله خیز word
A multicriteria method for environmental management system selection: an intellectual capital approach pdf
روش چند معیاره برای انتخاب سیستم مدیریت زیست محیطی: رویكرد سرمایه ذهنی word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید