مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی (صفحه 8)

The role of sovereign credit ratings in fiscal discipline pdf
نقش رتبه سنجی اعتباری هیات رئیسه در انضباط مالی word
Development of Electronic Money and Its Impact on the Central Bank Role and Monetary Policy pdf
توسعه پول الکترونیکی و تاثیر آن در نقش و سیاست هاي پولی بانک مرکزی word
State intervention in the context of creative industries pdf
مداخله‌ی دولتی در حوزه‌ی صنایع خلاق word
The role of youth in the development of the creative industry pdf
نقش جوانان در توسعه‌ی صنعت خلاق word
Home Production, Employment, and Monetary Policy pdf
تولید خانگی، اشتغال و سیاست پولی word
Investigating Long-Term Dynamic Causal Linkages between Hungarian and Romanian Stock Markets pdf
بررسی ارتباط پویا و بلند مدت بازار سهام مجارستان و رومانی word
Role of banks as entity in the system for prevention of money laundering in the Macedonia pdf
نقش بانک ها به عنوان واحدی مستقل در سیستم، به منظور پیشگیری از پولشویی در کشور مقدونیه word
Fuzzy modeling of stock trading with fuzzy candlesticks pdf
مدلسازی فازی مبادله سهام با کندل استیکس فازی word
Profitable candlestick trading strategies—The evidence from a new perspective pdf
استراتژی های سودآور معامله شمعی (کندل استیک) – شواهدی از یک چشم انداز جدید word
Trade credit and bank loan: Evidence from Chinese firms pdf
اعتبار تجاری و وام بانکی: شواهدی از شرکت های چینی word
Do Japanese candlesticks help solve the trader’s dilemma pdf
آیا نمودارهای شمعی ژاپنی به حل معضل معامله گر کمک می کنند؟ word
Corruption and growth: The role of governance, public spending, and economic development pdf
فساد و رشد: نقش دولت، هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی word
Natural resources, education, and economic development pdf
منابع طبیعی، آموزش و توسعه اقتصادی word
Corruption in natural resource management: Implications for policy makers pdf
فساد در مدیریت منابع طبیعی: نکات قابل توجهی برای قانون گزاران word
Specificity of anti-dumping regulation for transition countries pdf
ویژگی مقررات ضد دامپینگ برای کشورهایی با اقتصاد در حال گذار word
Cognitive systems for intelligent business information management in cognitive economy pdf
IMPACT OF OIL PRICE ON ECONOMIC GROWTH: A STUDY OF BRIC NATIONS pdf
تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی: بررسی کشورهای بریک (BRIC) word
Romanian versus Bulgarian Tourism Labour Market Analysis pdf
تحلیل بازار کار گردشگری رومانی در مقابل بلغارستان word
Leader's Personality Traits and Employees Job Performance in Public Sector, Putrajaya pdf

سایر مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید