مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری

لیست مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری نمایید.

The Risk Externalities of Too Big to Fail
خيلي بزرگ براي شكست خوردن، خيلي بزرگ براي تحمل كردن، و پي‌آمدهاي خارجي ريسك
The Role of the Corporation in Society: An Alternative View and Opportunities for Future Research
نقش شرکتها در جامعه : دیدگاه و فرصتهای پیشنهادی برای تحقیقات آتی
Has CO2 Emission Increased the Iranian Economic Growth?
آیا انتشار گاز اکسید کربن سبب افزایش رشد اقتصادی ایران شده است؟
The Creative Class and Economic Development
طبقه ی خلاق و توسعه ی اقتصادی
Have Reforms Established Transmission Channels of Exchange Rate Policy in Myanmar
آیا کانال های انتقال سیاست نرخ ارز در میانمار با اصلاحات پابرجا می ماند؟
Capital structure and size: new evidence across the broad spectrum of SMEs
ساختار سرمایه و اندازه: شواهدی جدید در طیف گسترده SMEها
GOVERNMENTIN TRANSITION; Regulatory Discretion and the Unofficial Economy
دولت در حال گذار؛ نظرات تنظیمی و اقتصاد غیررسمی
Estimating Welfare Indices: Household Weights And Sample Design
تخمین شاخص های رفاه : وزن های خانوار و طراحی نمونه
Determinants of Economic Corruption in the Arab Countries: Dangers and Remedies
عوامل تعیین کننده‎ی فساد اقتصادی در کشورهای عربی: خطرات و شیوه‌های درمان
The New Kaldor Facts: Ideas, Institutions, Population, and Human Capital
واقعیت های جدید کالدور: ایده ها، نهادها، جمعیت و سرمایه انسانی
Taylor rules, long-run growth and real uncertainty
قوانین تیلور، رشد بلند مدت و عدم قطعیت واقعی

Skip Navigation Links