مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد کشاورزی

لیست مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد کشاورزی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد کشاورزی نمایید.

Nutritional assessment and antioxidant analysis of 22 date palm (Phoenix dactylifera) varieties growing in Sultanate of Oman
ارزیابی تغذیه ای و آنالیز آنتی اکسیدانی 22 نوع خرما (Phoenix dactylifera) درحال رشد در عمان
Effective Risk Management Policy choices under Climate Change: An Application to Saskatchewan Crop Sector
A gravity model of virtual water trade
مدل جاذبه در ارتباط با تجارت آب مجازی
Impacts of climate change on farm income security in Central Asia: An integrated modeling approach
اثرات تغییرات اقلیم بر امنیت درآمد مزرعه در آسیای مرکزی: رویکرد مدل سازی جمع سازی شده
Oil price shocks and agricultural commodity prices
شوک های قیمت نفت و قیمت کالاهای کشاورزی
Economic Efficiency of Resource Use in Groundnut Production in Adamawa State of Nigeria
بهره وری اقتصادی از منابع مورد استفاده در تولید بادام زمینی در اراضی اداماوا نیجریه
Income Inequality in Rural Nigeria: Evidence from Farming Households Survey Data
Impacts of Energy Shocks on US Agricultural Productivity Growth and Food Prices —A Structural VAR Analysis
Reasons and Solutions for the Insufficient Peasantry Financial Demand in Shandong Province of China
دلايل و راه حل هاي تقاضاي مالي ناكافي دهقانان در ايالت شاندونگ چين

Skip Navigation Links