مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Natural resources, education, and economic development
منابع طبیعی، آموزش و توسعه اقتصادی
Testing the Weak form of Efficient Market Hypothesis: Empirical Evidence from Asia-Pacific Markets
آزمون شکل ضعیف فرضیه بازار کارا: شاهد تجربی از بازارهای آسیا و اقیانوسیه
Information and Communication Technology (ICT) and Singapore’s economic growth
فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد اقتصادی سنگاپور
Dominant Owners and Performance of Continental European Firms
مالکان برتر و عملکرد شرکت های اروپایی قاره ای
An Economic Islamicity Index (EI2
شاخص اقتصادی اسلامیت
Private Investment for Structural Transformation and Growth in Africa: Where do Small and Medium-Sized Enterprises Stand?
Government expenditure, corruption and total factor productivity
هزینه های دولت، فساد و بهره وری کل عوامل تولید
China: International Trade and WTO Accession
چین: تجارت بین الملل و عضویت در WTO(سازمان تجارت جهانی)
اثر آزادسازی تجارت بر بهره وری: شواهدی از بخش های تولید رسمی و غیر رسمی هند
Oil Shocks and Economic Growth in OPEC countries
شوک های نفتی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک
Value Capture for Transportation Finance
حق مشرفیت برای تأمین مالی حمل‌و‌نقل
Do Japanese candlesticks help solve the trader’s dilemma
آیا نمودارهای شمعی ژاپنی به حل معضل معامله گر کمک می کنند؟
An improved boosting based on feature selection for corporate bankruptcy prediction
[کاربرد] روش تقویتی بهینه مبتنی بر گزینش ویژگی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها
Accounting conservatism quality of accounting information and crash risk of stock prices
کیفیت محافظه کاری حسابداری در اطلاعات حسابداری و خطر سقوط ارزش سهام
Globalization and Its Challenges
جهانی سازی و چالش های آن
Financial development and economic growth in an oil-rich economy: The case of Saudi Arabia
توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی در یک اقتصاد نفت محور : مورد عربستان سعودی
A note on dynamic monopoly pricing under consumption externalities
یادداشتی در قیمت گذاری انحصاری پویا تحت اثرات جانبی مصرف
The returns, risk and liquidity relationship in high frequency trading: evidence from the Oslo stock market
Valuing Forests and Rangelands-Ecosystem Services
ارزش گذاری خدمات اکوسیستم جنگل ها و مراتع در ایران
Investigating Long-Term Dynamic Causal Linkages between Hungarian and Romanian Stock Markets
بررسی ارتباط پویا و بلند مدت بازار سهام مجارستان و رومانی
یک معیار ریسک جدید و کاربرد آن در بهینه سازی سبد سهام: روش SPP-CVaR
Energy demand and stock market development in OECD countries: A panel data analysis
تقاضای انرژی و تحولات بازار سهام در کشورهای OECD: تحلیل داده های پنل
Energy consumption and economic growth in South Africa reexamined: A nonparametric testing apporach
بررسی مجدد مصرف انرژی و رشد اقتصادی در آفریقای جنوبی: روش تست ناپارامتری
THE IMPACT OF INTERNATIONAL ECONOMIC SANCTIONS ON IRANIAN CANCER HEALTHCARE
مقاله مروری: تأثیر تحریم های اقتصادی بین المللی بر بهداشت و درمان سرطان در ایران
Supply-side approaches to the economic valuation of coastal and marine habitat in the Red Sea
روش طرف عرضه برای ارزیابی اقتصادی زیستگاه های ساحلی و دریایی در دریای سرخ

Skip Navigation Links