مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Testing the Weak form of Efficient Market Hypothesis: Empirical Evidence from Asia-Pacific Markets
آزمون شکل ضعیف فرضیه بازار کارا: شاهد تجربی از بازارهای آسیا و اقیانوسیه
An Economic Islamicity Index (EI2
شاخص اقتصادی اسلامیت
Supply-side approaches to the economic valuation of coastal and marine habitat in the Red Sea
روش طرف عرضه برای ارزیابی اقتصادی زیستگاه های ساحلی و دریایی در دریای سرخ
Fair Value Considerations During The Current Financial Crisis
برسی ارزش منصفانه در طی بحران مالی جاری
Financial development and economic growth in an oil-rich economy: The case of Saudi Arabia
توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی در یک اقتصاد نفت محور : مورد عربستان سعودی
A Law and Economics Perspective on Injunctive Relief
ديدگاه حقوق و اقتصاد در مورد INJUCTIVE RELIEF
Dominant Owners and Performance of Continental European Firms
مالکان برتر و عملکرد شرکت های اروپایی قاره ای
Social responsibility and financial performance: The role of good corporate governance
مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی
The value of business planning before start-up — A decision-theoretical perspective
An improved boosting based on feature selection for corporate bankruptcy prediction
[کاربرد] روش تقویتی بهینه مبتنی بر گزینش ویژگی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها
Public Libraries – Facilitators of Information Society and eInclusion in Latvia
کتابخانه های عمومی-تسهیل کنندگان جامعه اطلاعاتی و زیرساخت های الکترونیکی در لتونی
Accounting for intellectual capital: on the elusive path from theory to practice
توضیح سرمایه معنوی: در مسیری اغفال کننده از ایده تا عمل
Energy exports, globalization and economic growth: The case of South Caucasus
صادرات و جهانی سازی انرژی، و رشد اقتصادی : موردِ قفقازجنوبی
Globalization and Its Challenges
جهانی سازی و چالش های آن
Economic Development Planning Models: A Comparative Assessment
مدل های برنامه ریزی توسعه اقتصادی: یک ارزیابی مقایسه ای
یک معیار ریسک جدید و کاربرد آن در بهینه سازی سبد سهام: روش SPP-CVaR
China: International Trade and WTO Accession
چین: تجارت بین الملل و عضویت در WTO(سازمان تجارت جهانی)
Conceptual Aspects of Formation of a Knowledge-based Economy
رویکردهای مفهومی شکل گیری یک اقتصاد دانش محور
The Role of International Financial Institutions in Addressing the Financial Crises of the 21st Century: Confrontation or Cooperation?
نقش موسسات بین المللی در پرداختن به بحران های مالی قرن بیست و یکم : مقابله یا همکاری ؟
Information and Communication Technology (ICT) and Singapore’s economic growth
فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد اقتصادی سنگاپور
The returns and risks of investment portfolio in a financial market
بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی
ADMINISTRATION AND LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT CASE STUDY: VALCEA COUNTY
مدیریت و توسعه اقتصاد بومی، گزارش مورد VALCEA COUNTY

Skip Navigation Links