مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پول و بانکداری

لیست مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پول و بانکداری به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پول و بانکداری نمایید.

Utilizing financial market information in forecasting real growth, inflation and real exchange rate
استفاده از اطلاعات بازار مالی در پیش بینی رشد واقعی، تورم و نرخ ارز واقعی
INTEREST RATES, EWECTATIONS, AND THE WICKSELLIAN POLICY RDLE
نرخ های بهره، انتظارات و حاکمیت سیاسی ویکسلین
CEO option compensation and systemic risk in the banking industry
جبران اختیار معامله مدیرعامل و ریسک سیستماتیک در صنعت بانکداری
Identifying the signs of fraudulent accounts using data mining techniques
تشخیص حساب‌های بانکی جعلی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی
Predicting Efficiency in Islamic Banks: An Integrated Multicriteria Decision Making (MCDM) Approach
پیش بینی کارایی در بانک های اسلامی با استفاده از رویکرد MCDM
Risk and return spillovers among the G10 currencies
ريسك و سرريز بازده در ميان ارزهاي G10
ساخت یک نقشه ی راهبرد برای موسسات بانکداری بوسیله شاخص های کلیدی عملکرد کارت ارزیابی متوازن
Role of banks as entity in the system for prevention of money laundering in the Macedonia
نقش بانک ها به عنوان واحدی مستقل در سیستم، به منظور پیشگیری از پولشویی در کشور مقدونیه
What is the impact of bankrupt and restructured loans on Japanese bank efficiency
تاثیر وامهای ورشکستگی وبازسازی بر کارایی بانکهای ژاپنی چیست؟
Impact of marketing activities on relationship quality in the Malaysian banking sector
تاثیر فعالیت های بازاریابی بر کیفیت رابطه های موجود در بخش بانکی مالزی
A Method to Enhance Money Laundering Detection Using Link Analysis
روشی به منظور ارتقای قابلیت تشخیص پول شویی، با استفاده از تکنیک تحلیل لینک
Does inflation targeting lower inflation and spur growth?
آیا هدف گذاری تورم موجب کاهش تورم و تحریک رشد اقتصادی می شود؟
Does PLS Solve Moral Hazard Problems?
آیا روش PLS مشکل زیان اخلاقی را حل می کند ؟
Bank funding structure and lending under liquidity shocks: Evidence from Korea
ساختار تامین مالی بانک و اعطای وام تحت شوک های نقدینگی: شواهدی از کره
Stock returns and interest rates around the World: A panel data approach
بازده سهام و نرخ بهره در سراسر جهان: رویکرده داده های پانل
Econometric analysis of present value models when the discount factor is near one
تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی مدل های ارزشگذاری موجود در زمانی که عامل تنزیل به یک نزدیک است
Data Mining Techniques for Anti Money Laundering
تکنیک های داده کاوی برای مبارزه با پول شویی
Financial Development and the Underground Economy
توسعۀ مالی و اقتصاد زیرزمینی
An analysis framework for bank capital allocation
چارچوب تحلیلی برای تخصیص سرمایه بانک
Have Reforms Established Transmission Channels of Exchange Rate Policy in Myanmar
آیا کانال های انتقال سیاست نرخ ارز در میانمار با اصلاحات پابرجا می ماند؟
Corporate leverage and the collateral channel
اعتبار اهرمی اشتراکی و شبکه ی جانبی
Exchange Rate Risk Management of Export Firms: New findings from a questionnaire survey
مدیریت ریسک نرخ ارز شرکت های صادراتی: یافته های جدیدی از یک پژوهش پرسشنامه ای
INTERNAL AND EXTERNAL DETERMINANTS OF PROFITABILITY OF BANKS
عوامل تعیین کننده داخلی و بیرونی در زمینه سودآوری بانک ها
تحلیل پارامترهای مالی بانکهای صربستانی از طریق بکارگیری روش های AHP فازی و TOPSIS
Aggregate earnings surprises, monetary policy, and stock returns
شگفتی های درآمد کل، سیاست پولی، و بازده سهام
Credit risk of Islamic banks in GCC countries
ریسک اعتباری بانک های اسلامی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس(GCC)
Bank Financial Statement Management using a Goal Programming Model
مدیریت صورت وضعیت های مالی بانکی با استفاده از یک مدل برنامه ریزی آرمانی
Firm investment, liquidity and bank health: A panel study of Asian firms in the 2000s
سرمایه گذاری شرکت ها، نقدینگی و بانکداری سالم : بررسی شرکت های آسیایی در دهه 2000
Building a sustainable independent financial advisor model in India’s rapidly changing mutual fund environment
ساخت یک مدل مستقل مشاور مالی پایدار محیط صندوق های سرمایه گذاری به سرعت در حال تغییر هند

Skip Navigation Links