مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پول و بانکداری

لیست مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پول و بانکداری به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پول و بانکداری نمایید.

INTERNAL AND EXTERNAL DETERMINANTS OF PROFITABILITY OF BANKS
عوامل تعیین کننده داخلی و بیرونی در زمینه سودآوری بانک ها
ساخت یک نقشه ی راهبرد برای موسسات بانکداری بوسیله شاخص های کلیدی عملکرد کارت ارزیابی متوازن
Risk and return spillovers among the G10 currencies
ريسك و سرريز بازده در ميان ارزهاي G10
Predicting Efficiency in Islamic Banks: An Integrated Multicriteria Decision Making (MCDM) Approach
پیش بینی کارایی در بانک های اسلامی با استفاده از رویکرد MCDM
Utilizing financial market information in forecasting real growth, inflation and real exchange rate
استفاده از اطلاعات بازار مالی در پیش بینی رشد واقعی، تورم و نرخ ارز واقعی
An analysis framework for bank capital allocation
چارچوب تحلیلی برای تخصیص سرمایه بانک
Identifying the signs of fraudulent accounts using data mining techniques
تشخیص حساب‌های بانکی جعلی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی
Econometric analysis of present value models when the discount factor is near one
تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی مدل های ارزشگذاری موجود در زمانی که عامل تنزیل به یک نزدیک است
CEO option compensation and systemic risk in the banking industry
جبران اختیار معامله مدیرعامل و ریسک سیستماتیک در صنعت بانکداری
Firm investment, liquidity and bank health: A panel study of Asian firms in the 2000s
سرمایه گذاری شرکت ها، نقدینگی و بانکداری سالم : بررسی شرکت های آسیایی در دهه 2000
اثر عوامل کنترلی و اقتصاد کلان بر کارایی بانک: تحلیلی غیرپارامتریک سیستم بانکداری هنگ کنگ
Stock returns and interest rates around the World: A panel data approach
بازده سهام و نرخ بهره در سراسر جهان: رویکرده داده های پانل
Aggregate earnings surprises, monetary policy, and stock returns
شگفتی های درآمد کل، سیاست پولی، و بازده سهام
Exchange Rate Risk Management of Export Firms: New findings from a questionnaire survey
مدیریت ریسک نرخ ارز شرکت های صادراتی: یافته های جدیدی از یک پژوهش پرسشنامه ای
Dividend payouts: Evidence from U.S. bank holding companies in the context of the financial crisis
پرداخت های سود سهام: براساس مدارکی از شرکت های صاحب سهامِ بانکی ایالات متحده در دوره ی بحران مالی
Audit committees’ oversight of bank risk-taking
نظارت کمیته حسابرسی بر ریسک پذیری بانک
تحلیل پارامترهای مالی بانکهای صربستانی از طریق بکارگیری روش های AHP فازی و TOPSIS
Data Mining Techniques for Anti Money Laundering
تکنیک های داده کاوی برای مبارزه با پول شویی
Credit risk measurement: Developments over the last 20 years
تحولات در اندازه گیری ریسک اعتباری طی 20 سال گذشته
اثر نوسانات نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده و نوسان سهام بانک: شواهدی از ترکیه
Financial structure change and banking income: A Canada–U.S. comparison
تغییر ساختار مالی و درآمد بانکی: مقایسه میان آمریکا و کانادا
Optimal Cash Management Under Uncertainty
مدیریت بهینه وجوه نقد تحت شرایط نااطمینانی
What is the impact of bankrupt and restructured loans on Japanese bank efficiency
تاثیر وامهای ورشکستگی وبازسازی بر کارایی بانکهای ژاپنی چیست؟
A Method to Enhance Money Laundering Detection Using Link Analysis
روشی به منظور ارتقای قابلیت تشخیص پول شویی، با استفاده از تکنیک تحلیل لینک
How bank competition influences liquidity creation
تاثیر رقابت میان بانک ها بر ایجاد نقدینگی
Modeling the Money Launderer: Microtheoretical Arguments on Anti-Money Laundering Policy
مدلسازی افراد پولشو: استدلال های میکروتئوریک در ارتباط با سیاست پولشویی
Credit risk of Islamic banks in GCC countries
ریسک اعتباری بانک های اسلامی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس(GCC)
Consumer preferences for payment methods: a segmentation analysis
روش ترجیحی مصرف کننده برای پرداخت :یک تحلیل بخشی
A Model in which Outside and Inside Money are Essential
مدلی که در آن وجود پول بیرونی و درونی ضروری است

Skip Navigation Links