مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بازرگانی

لیست مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بازرگانی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بازرگانی نمایید.

The Importance of the Internal Information Environment for Tax Avoidance
اهمیت محیط اطلاع رسانی داخلی برای اجتناب از مالیات
The Potential of E-commerce for SMEs in a Globalizing Business Environment
پتانسیل تجارت الکترونیک شرکت های کوچک و متوسط در یک محیط کسب و کار در حال جهانی شدن
The effect of brand satisfaction, trust and brand commitment on loyalty and repurchase intentions
تاثیر رضایت برند، اعتماد و تعهد برند بر وفاداری و نیت خرید مجدد
Utilization of Activity-Based Costing System in Manufacturing Industries – Methodology, Benefits and Limitations
بکارگیری سیستم قیمت گذاری فعالیت محور در صنایع ساخت و تولید – روش شناسی، منافع و محدودیت ها
Dynamic multi-criteria evaluation of co-evolution strategies for solving stock trading problems
ارزیابی چند متغیری پویا راهبرد های تکامل مشترک برای حل مشکلات خرید وفروش سهام
Driving shareholder value with customer asset management: Moving beyond customer lifetime value
تولید ارزش سهام با مدیریت سرمایه های مشتری: توسعه ارزش طول عمر مشتری
Stock market expectations and risk aversion of individual investors☆
انتظارات از بازار سهام و ریسک گریزی سرمایه گذاران
Tax Incentives in Cambodia, Lao PDR, and Vietnam Prepared
تشویق های مالیاتی در کامبوج ، لائو پی دی آرو ویتنام
Financial Development and the Underground Economy
توسعۀ مالی و اقتصاد زیرزمینی
Detecting earnings management with neural networks
تشخیص مدیریت درآمد با شبکه های عصبی
Product and process innovations in the life cycle of an industry
نوآوری فرآورده و محصول در چرخه ی حیات یک صنعت
Corporate social responsibility and tax avoidance: A comment and reflection
مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب از مالیات : دیدگاه و بازتاب ها
Investment-Cash Flow Sensitivity under Changing Information Asymmetry
سرمایه گذاری نقد در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعات در حال تغییر
Capital Budgeting Management Practices in Japan
شیوه های مدیریت بودجه بندی سرمایه در ژاپن
برخی از عوامل مهم مؤثر بر تکامل سیستم هزینه بر مبنای فعالیت (ABC) در شرکت های تولیدی مصر
Does the interaction factor of Financial Development FDI have positive Impact on the Economic Growth of Islamic Countries?
آیا توسعه تعامل مالی بین کشورهای اسلامی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی آنها دارد؟
Electronic Commerce and Development: Fiscal Implications of Digitized Goods Trading
تجارت الکترونیکی و توسعه: اثرات مالی مبادله ی کالاهای دیجیتالی شده
Fundamental determinants of the Australian price–earnings multiple
عوامل تعیین کننده بنیادین مضرب قیمت بر درآمد استرالیا
رابطه بین نقدینگی ، نظارت صنفی و ارزش گذاری شرکت : سندی از روسیه
Analysis of the aggregate financial behaviour of customers using the transtheoretical model of change
تجزیه و تحلیل رفتار کلی مالی مشتریان با استفاده از الگوی فرانظری تغییر
A Fuzzy Logic Approach to Modelling the Underground Economy
یک رویکرد منطق فازی برای مدل سازی اقتصاد زیرزمینی
Economic growth with finite lifetimes
‌‌رشد اقتصادی با عمر محدود
GOVERNMENTIN TRANSITION; Regulatory Discretion and the Unofficial Economy
دولت در حال گذار؛ نظرات تنظیمی و اقتصاد غیررسمی

Skip Navigation Links