مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی (صفحه 5)

Novel approaches for selenium speciation in foodstuffs and biological specimens: A review pdf
رویکرد های عالی برای گونه زایی سلنیم در مواد غذایی و نمونه های بیولوژیکی : بازنگری word
Water Deficit Stress Effects on Corn (Zea mays, L.) Root:Shoot Ratio pdf
اثرات تنش کمبود آب بر روی نسبت ریشه به شاخه در ذرت (Zea mays, L.) word
Nutritive Value of Kochia scoparia. III. Digestibility of Kochia Hay Compared with Alfalfa Hay pdf
ارزش غذایی کوشیا. قابلیت هضم علوفه گیاه کوشیا در مقایسه با علوفه یونجه word
Application of Geostatistical Analysis for Evaluating Variation in Groundwater Characteristics pdf
کاربرد تحلیل زمین آماری برای ارزیابی پراکنش در ویژگی های آب زیرزمینی word
مقایسه ردپای (میزان انتشار) کربن و آب در تولید گاو گوشتی در جنوب استرالیا word
Micronutrient application through seed treatments – a review pdf
کاربرد عناصر ریزمغذی از طریق تیمار بذر – مقاله مروری word
Nutritional assessment and antioxidant analysis of 22 date palm (Phoenix dactylifera) varieties growing in Sultanate of Oman pdf
ارزیابی تغذیه ای و آنالیز آنتی اکسیدانی 22 نوع خرما (Phoenix dactylifera) درحال رشد در عمان word
Micro propagation of banana (Musa sp.) cv. Agnishwar by In vitro shoot tip culture pdf
میکروپراکنی موز Musa sp.) cv. Agnishwar ) با کشت آزمایشگاهی نوک شاخه word
Promoter diversity in multigene transformation pdf
تنوع پروموتر (ارتقاء دهنده) در تحول چند ژنی word
Smart packaging systems for food applications: a review pdf
سیستم‌های بسته بندی هوشمند مرتبط با کاربردهای مواد غذایی: مرور کلی word
Management of Drought pdf
مدیریت خشکسالی word
Production of low-fat yogurt with quince (Cydonia oblonga Mill.) scalding water pdf
تولید ماست کم چرب با به (میوه به) آب پز شده word
پتانسیل آللوپاتیکی سویا برروی جوانه زنی و رشد گونه های علف های هرز word
Application of kriging and cokriging in spatial estimation of groundwater quality parameters pdf
کاربرد کریجینگ و کوکریجینگ در تخمین فضایی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی word
Linking aboveground and belowground interactions via induced plant defenses pdf
ایجاد ارتباط بر همکنش های روزمینی و زیرزمینی از طریق دفاع القاء شده گیاهی word
Virtual Water Trade as a Solution for Water Scarcity in Egypt pdf
تجارت مجازی آب به عنوان راه حلی برای امنیت آب در مصر word
Cold resistance in plants: A mystery unresolved pdf
مقاومت به سرما در گياهان: يك راز حل نشده word
Effect of Inulin on the Physical, Chemical and Sensory Quality Attributes of Polish Chicken Burgers pdf
تاثیر اینولین بر روی خواص فیزیکی، شیمیایی و کیفیت حسی همبرگر های مرغ لهستان word
Cytoskeleton and plant salt stress tolerance pdf
اسکلت سلولی و تحمل تنش شوری گیاهان word
Inbreeding in Danish Dairy Cattle Breeds pdf
تولید مثل های درون نژادی در گاوهای شیری دانمارکی word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید