مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش گیاه پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش گیاه پزشکی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش گیاه پزشکی نمایید.

Halophytes: Biology and Economic Potentials
هالوفیت ها: زیست شناسی و پتانسیل های اقتصادی
Citrus disease recognition based on weighted scalable vocabulary tree
شناسایی بیماری مرکبات براساس معیارهای وزن دهی شده ی درخت واژگان
Iron deficiency affects nitrogen metabolism in cucumber (Cucumis sativus L.) plants
تأثیر فقر آهن در متابولیسم نیتروژن گیاهان تیره کدوئیان (خیار Cucumis sativus L.)
Environmental eco-physiology and economical potential of the halophyte Crithmum maritimum L
اکوفیزیولوژی محیطی و ماهیت اقتصادی هالوفیت Crithmum maritimumt
Quality Analysis of Pomegranate by Non-Destructive Soft X-Ray Method
آنالیز کیفی انار به وسیله ی روش غیر تخریب کننده اشعه X نرم
ABA signaling in stress-response and seed development
پیام رسانی ABA در پاسخ به تنش و تکوین دانه
Root apex transition zone: a signalling– response nexus in the root
منطقه‌ی انتقالی رأس ریشه: شبکه پاسخ سیگنالینگ در ریشه
Antioxidant and Ecofriendly Ovicidal Activity of Medicinal plants Against Some Common Plant Pests
اثر آنتی اکسیدانی و تخم کشی گیاهان دارویی بر بعضی آفات گیاهی
Effects of different salts and mannitol on seed imbibition, germination and ion content of Crithmum maritimum L
Optimization of photosynthetic light energy utilization by microalgae
بهینه سازی بکارگیری انرژی نور فتوسنتزی توسط ریز جلبک ها
METABOLITES IN PLANTS AND ITS CLASSIFICATION
متابولیت ها در گیاهان و طبقه بندی آن
Effects of salt and drought stresses on germination, emergence and seedling growth of Durum wheat
اثرات تنش های نمک و خشکی بر جوانه زنی، ظهور و رشد گیاهچه گندم دوروم (.Triticum durum Desf)
The Arabidopsis thaliana salt tolerance gene SOS1 encodes a putative Na1yH1 antiporter
ژن مقاوم به نمک آرابیدوبسیس تالیانا، (SOS1)، یک آنتی پورتر Na+/H+ ر ا کد می کند
Linking aboveground and belowground interactions via induced plant defenses
ایجاد ارتباط بر همکنش های روزمینی و زیرزمینی از طریق دفاع القاء شده گیاهی
پتانسیل آللوپاتیکی سویا برروی جوانه زنی و رشد گونه های علف های هرز
Role of allelopathy of Phragmites australis in its invasion processes
نقش اللوپاتی Phragmites australis در فرایندهای تهاجمی آن
Photosynthesis: Response to high temperature stress
فتوسنتز: پاسخ به تنش دمای بالا
VDAC phosphorylation, a lipid sensor influencing the cell fate
فسفریلاسیون VDAC یک سنسور لیپیدی موثر در سرنوشت سلول
استفاده از آفت کش ها و کاهش ریسک در سیستم کشاورزی اروپا همراه با IPM: مقدمه ای بر مسائل ویژه
RESPONSE OF EGG PARASITOID Telenomus busseolae TO SEX PHEROMONE OF Sesamia nonagrioides
پاسخ زنبور پارازیتوئید تخم Telenomus busseolae به فرومون جنسی Sesamia nonagrioides
Iron Cofactor Assembly in Plants
تشکیل کوفاکتور آهن در گیاهان
Hormone Signaling Pathways in Plants: The Role of Jasmonic Acid in Plant Cell Signaling
مسیرهای علامت دهی هورمون در گیاهان: نقش اسید Jasmonic در سیگنالدهی سلول گیاهی

Skip Navigation Links