مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش علوم دامی

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش علوم دامی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش علوم دامی نمایید.

Inbreeding in Danish Dairy Cattle Breeds
تولید مثل های درون نژادی در گاوهای شیری دانمارکی
Characterization of a New Virulent Phage (MLC-A) of Lactobacillus paracasei
توصیف یک فاژ بیماریزای جدید (MLC-A) لاکتوباسیل paracasei
Effect of Inulin on the Physical, Chemical and Sensory Quality Attributes of Polish Chicken Burgers
تاثیر اینولین بر روی خواص فیزیکی، شیمیایی و کیفیت حسی همبرگر های مرغ لهستان
Studies of mass transport of model chemicals from packaging into and within cheeses
مطالعه انتقال توده های شیمیایی از بسته بندی ها به سوی و داخل پنیرها
ntervention Technologies for Ensuring Microbiological Safety of Meat: Current and Future Trend
مقایسه ردپای (میزان انتشار) کربن و آب در تولید گاو گوشتی در جنوب استرالیا
A fast and non-destructive method to discriminate beef samples using TD-NMR
یک روش سریع و غیرمخرب برای تشخیص نمونه های گوشت گاو با استفاده از TD-NMR
Artificial insemination practice in British United Turkeys: a report in Iran
تلقیح مصنوعی بوقلمون های BUT: گزارشی از ایران
Whey-ing up the options e Yesterday, today and tomorrow
کاربردهای کشک - دیروز، امروز و فردا
Meat Products as Functional Foods: A Review
فرآورده های گوشتی به عنوان مواد غذایی کاربردی: نقد و بررسی
THE EFFECT OF SUPLEMENTATION FERMENTED KOMBUCHA TEA ON FAT AND CHOLESTEROL LEVELS OF DUCK MEAT
اثر چای تخمیر شده مکمل کامبوچا بر سطوح چربی و کلسترول گوشت اردک
Functional Meat Products: A Review
محصولات گوشت کاربردی: نقد و بررسی
Prebiotics in aquaculture: a review
پربیوتیک ها در آبزی پروری: مقاله مروری
Poultry feed availability and nutrition in developing countries
دسترسی به غذای ماکیان و تغذیه طیور در کشورهای در حال توسعه
Nutritive Value of Kochia scoparia. III. Digestibility of Kochia Hay Compared with Alfalfa Hay
ارزش غذایی کوشیا. قابلیت هضم علوفه گیاه کوشیا در مقایسه با علوفه یونجه
Dairy Manure Handling
انتقال کود در گاوداری

Skip Navigation Links