مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات نمایید.

استفاده از داده SAR برای مانیتورینگ محصول برنج(مورد مطالعه:دلتای رودخانه mekon در ویتنام)
Halophytes: Biology and Economic Potentials
هالوفیت ها: زیست شناسی و پتانسیل های اقتصادی
Effects of L-Cysteine on some characteristics of wheat starch
اثرات ال- سیستئین بر برخی از ویژگی های نشاسته ی گندم
Biochemical Models for S-RNase-Based Self-Incompatibility
مدل های بیوشیمیایی خود ناسازگاری مبتنی بر S-RNase
اثرات ترکیبی اینولین، پکتین و صمغ گوار بر کیفیت و ثبات نان منجمد نیمه آماده
عملکرد 11 واریته گندم زمستانی در آزمایش بلندمدت بر روی نیتروژن معدنی و کود آلی
STAIRS: a new genetic resource for functional genomic studies of Arabidopsis
STAIRS: یک منبع ژنتیکی جدید برای مطالعات ژنومیک کارکردی Arabidopsis
Priming memory invokes seed stress-tolerance
خاطره پرایمینگ تحمل تنش در بذر را القاء می کند
IN VITRO FLOWERING IN ROSA INDICA L
گلدهی گیاه ROSA INDICA L. در شرایط IN VITRO
Effects of salt and drought stresses on germination, emergence and seedling growth of Durum wheat
اثرات تنش های نمک و خشکی بر جوانه زنی، ظهور و رشد گیاهچه گندم دوروم (.Triticum durum Desf)
Micro propagation of banana (Musa sp.) cv. Agnishwar by In vitro shoot tip culture
میکروپراکنی موز Musa sp.) cv. Agnishwar ) با کشت آزمایشگاهی نوک شاخه
Low Cost Tissue Culture Technology in the Regeneration of Sweet Potato
فناوری کشت بافت کم هزینه در احیای سیب زمینی شیرین
Micronutrient application through seed treatments – a review
کاربرد عناصر ریزمغذی از طریق تیمار بذر – مقاله مروری
پتانسیل آللوپاتیکی سویا برروی جوانه زنی و رشد گونه های علف های هرز
Monitoring of Rice Field using SAR Data and Optical Data
مانیتورینگ شالیزار برنج با استفاده از داده های SAR و داده های اپتیک
Brassinosteroids Counteract Abscisic Acid in Germination and Growth of Arabidopsis
براسينوستروئيدها اسيد آبسزيك را در جوانه‌زني و رشد آرابيدوپسيس خنثي مي‌كنند
Promoter diversity in multigene transformation
تنوع پروموتر (ارتقاء دهنده) در تحول چند ژنی
Nitrogen deficiency stress indices of seed yield in rapeseed (brassica napus L.) Genotypes
شاخص های تنش کمبود نیتروژن عملکرد بذر در ژنوتیپ های کلزا (.BRASSICA NAPUS L)
Production of transglutaminase by Streptomyces isolates in solid-state fermentation
تولید ترنسگلوتامیناز با جداگرهای استرپتومیسز در تخمیر حالت جامد
استفاده از آفت کش ها و کاهش ریسک در سیستم کشاورزی اروپا همراه با IPM: مقدمه ای بر مسائل ویژه
The potential use of cereal (1-3,1-4)- β-D-glucans as functional food ingredients
پتانسیل استفاده از گلوکان های (1/3,1/4)- β -Dغلات، به عنوان اجزای تشکیل دهنده ی غذای عملگرا
Application of cereals and cereal components in functional foods: a review
کاربرد غلات و اجزای تشکیل دهنده ی آن در غذاهای عملگرا

Skip Navigation Links