مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Analytical approaches for measuring pesticides, mycotoxins and heavy metals in vegetable oils: A review
In Vitro Culture of Zygotic Embryos of Ilex Species
کشت درون شیشه ای رویان های زایگوتیک گونه های Ilex
Impacts of climate change on farm income security in Central Asia: An integrated modeling approach
اثرات تغییرات اقلیم بر امنیت درآمد مزرعه در آسیای مرکزی: رویکرد مدل سازی جمع سازی شده
Effect of ultrasound treatment on particle size and molecular weight of whey proteins
اثر تیمار اولتراسوند بر اندازه ذرات و وزن مولکولی پروتئین آب پنیر
اثر سطح نفوذ ناپذیر بر کیفیت آب و آستانه آن در کشور کره
Methodology for leakage isolation using pressure sensitivity analysis in water distribution networks
روش جداسازی نشت با استفاده از آنالیز حساسیت فشار در شبکه های توزیع آب
Rhizosphere interactions between microorganisms and plants govern iron and phosphorus acquisition along the root axis e model and research methods
Coincidence of variation in potato yield and climate in northern China
وقوع همزمان تغییرات در عملکرد محصول سیب زمینی و اقلیم در شمال چین
An Analysis of the Value of Additional Information Provided by Water Quality Measurement Network
تحلیلی از ارزش اطلاعات افزوده ارائه شده توسط شبکه اندازه‌گیری کیفیت آب
Community Empowerment through Appropriate Technology: Sustaining the Sustainable Development
توانمند سازی جامعه از طریق فنآوری مناسب: حفظ توسعه ی پایدار
Quality and shelf life of tree nuts: A review
کیفیت و ماندگاری مغزهای مغذی: مقاله مروری
Land use planning in Ahar area (Iran) using MicroLEIS DSS
آمایش سرزمین در منطقه اهر (ایران) با استفاده از MicroLEIS DSS
High efficiency protoplast isolation from in vitro cultures and hairy roots of Maesa lanceolata
Improving public health?: The role of antioxidant-rich fruit and vegetable beverages
بهبود سلامت عمومی ؟ نقش میوه ها و سبزیجات سرشار از آنتی اکسیدان
Intermittent drying of food products: A critical review
خشکسازی متناوب محصولات غذایی : یک مطالعه بحرانی
Development of functional bread containing nanoencapsulated omega-3 fatty acids
تولید نان کاربردی حاوی اسیدهای چرب امگا 3 نانوانکپسوله شده
Policies to Facilitate Conversion of Millions of Acres to the Production of Biofuel Feedstock
سیاست هایی برای تسهیل تبدیل میلیون ها جریب زمین به تولید مواد اولیه سوخت زیستی

Skip Navigation Links