مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Consumers’ preferences for geographical origin labels: evidence from the Canadian olive oil market
ترجیح مصرف کنندگان برای برچسب های مبدا جغرافیایی: شواهد بازار روغن زیتون کانادا
Effect of ultrasound treatment on particle size and molecular weight of whey proteins
اثر تیمار اولتراسوند بر اندازه ذرات و وزن مولکولی پروتئین آب پنیر
Methodology for leakage isolation using pressure sensitivity analysis in water distribution networks
روش جداسازی نشت با استفاده از آنالیز حساسیت فشار در شبکه های توزیع آب
Novel approaches for selenium speciation in foodstuffs and biological specimens: A review
رویکرد های عالی برای گونه زایی سلنیم در مواد غذایی و نمونه های بیولوژیکی : بازنگری
Impacts of climate change on farm income security in Central Asia: An integrated modeling approach
اثرات تغییرات اقلیم بر امنیت درآمد مزرعه در آسیای مرکزی: رویکرد مدل سازی جمع سازی شده
Quality and shelf life of tree nuts: A review
کیفیت و ماندگاری مغزهای مغذی: مقاله مروری
Development of functional bread containing nanoencapsulated omega-3 fatty acids
تولید نان کاربردی حاوی اسیدهای چرب امگا 3 نانوانکپسوله شده
Geostatistical Approach to Assessment of Spatial Distribution of Groundwater Quality
روش زمین آماری برای ارزیابی توزیع مکانی کیفیت آب زیرزمینی
اثر سطح نفوذ ناپذیر بر کیفیت آب و آستانه آن در کشور کره
Land use planning in Ahar area (Iran) using MicroLEIS DSS
آمایش سرزمین در منطقه اهر (ایران) با استفاده از MicroLEIS DSS
Coincidence of variation in potato yield and climate in northern China
وقوع همزمان تغییرات در عملکرد محصول سیب زمینی و اقلیم در شمال چین
رفتار محیطی و اکو سمی بودن نانوذرات ساخته شده برای جلبک ها، گیاهان و قارچ ها
Production of low-fat yogurt with quince (Cydonia oblonga Mill.) scalding water
تولید ماست کم چرب با به (میوه به) آب پز شده
Intermittent drying of food products: A critical review
خشکسازی متناوب محصولات غذایی : یک مطالعه بحرانی
FORMULATION PROCESS OF COMMUNITY DEVELOPMENT PLAN IN SEMI-ARID AREA
فرموله کردن پروسه های برنامه ی توسعه ی جامعه در منطقه ی نیمه خشک
High efficiency protoplast isolation from in vitro cultures and hairy roots of Maesa lanceolata

Skip Navigation Links