مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی (صفحه 4)

Effects of L-Cysteine on some characteristics of wheat starch pdf
اثرات ال- سیستئین بر برخی از ویژگی های نشاسته ی گندم word
Nitrogen deficiency stress indices of seed yield in rapeseed (brassica napus L.) Genotypes pdf
شاخص های تنش کمبود نیتروژن عملکرد بذر در ژنوتیپ های کلزا (.BRASSICA NAPUS L) word
The in vitro antioxidant activity of different types of palm dates (Phoenix dactylifera) syrups pdf
فعالیت آنتی اکسیدانی آزمایشگاهی انواع مختلف شربت های خرما (Phoenix dactylifera) word
ABA signaling in stress-response and seed development pdf
پیام رسانی ABA در پاسخ به تنش و تکوین دانه word
A novel method for determination of patulin in apple juices by GC–MS pdf
یک روش جدید برای تعیین پاتولین در آب سیب بوسیله GC-MS word
Studies of mass transport of model chemicals from packaging into and within cheeses pdf
مطالعه انتقال توده های شیمیایی از بسته بندی ها به سوی و داخل پنیرها word
Assessment for soil improvement benefit of land rehabilitation in dump areas pdf
ارزیابی مزیت اصلاح خاک در احیاء زمین در مناطق زباله خیز word
METABOLITES IN PLANTS AND ITS CLASSIFICATION pdf
متابولیت ها در گیاهان و طبقه بندی آن word
رفتار محیطی و اکو سمی بودن نانوذرات ساخته شده برای جلبک ها، گیاهان و قارچ ها word
Heritability and phenotypic variation of double seeds in almond pdf
وراثت پذیری و تنوع فنوتیپی بذرهای دوبل (مضاعف) در بادام (Prunus dulcis) word
RESPONSE OF EGG PARASITOID Telenomus busseolae TO SEX PHEROMONE OF Sesamia nonagrioides pdf
پاسخ زنبور پارازیتوئید تخم Telenomus busseolae به فرومون جنسی Sesamia nonagrioides word
A classification system for seed dormancy pdf
سیستم طبقه‌بندی برای خواب بذر (دانه) word
Usefulness of Empirical Equations in Assessing Canal Losses through Seepage in Concrete-Lined Canal pdf
سودمندي معادلات تجربي در ارزيابي تلفات كانال از طريق تراوش در كانال هاي با پوشش بتني word
The Arabidopsis thaliana salt tolerance gene SOS1 encodes a putative Na1yH1 antiporter pdf
ژن مقاوم به نمک آرابیدوبسیس تالیانا، (SOS1)، یک آنتی پورتر Na+/H+ ر ا کد می کند word
Significance of cutoff in meandering river dynamics pdf
اهمیت قطع جریان در گردش رودخانه های پرانرژی word
Effects of salt and drought stresses on germination, emergence and seedling growth of Durum wheat pdf
اثرات تنش های نمک و خشکی بر جوانه زنی، ظهور و رشد گیاهچه گندم دوروم (.Triticum durum Desf) word
A model-based integrated assessment of land degradation by water erosion in a valuable Spanish rangeland pdf
ارزیابی یکپارچه مدل محورتخریب اراضی ناشی از فرسایش آب دریک مرتع پرارزش اسپانیا word
Halophytes: Biology and Economic Potentials pdf
هالوفیت ها: زیست شناسی و پتانسیل های اقتصادی word
Sensor-in-the-loop tractor stability control: Look-ahead attitude prediction and field tests pdf
کنترل پایداری تراکتور حس گر – در – لوپ : پیش بینی دیدگاهی پیش رفته و تست های میدانی word
چشم انداز های مناظر کشاورزی : تعاملات گونه ها و حرکت دشمنان طبیعی word
A fast and non-destructive method to discriminate beef samples using TD-NMR pdf
یک روش سریع و غیرمخرب برای تشخیص نمونه های گوشت گاو با استفاده از TD-NMR word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید