مقالات ترجمه شده شيمی (صفحه 3)

Carbon Nanotubes: Synthesis, Integration, and Properties pdf
نانولوله های کربنی: سنتز، یکپارچه سازی، و خواص word
FTIR and UV–vis diffuse reflectance spectroscopy studies of the wet chemical (WC) route synthesized nano-structure CoFe2O4 from CoCl2 and FeCl3 pdf
Magnetic nanoparticles for local drug delivery using magnetic implants pdf
نانوذرات مغناطیسی برای دارو رسانی موضعی با استفاده از ایمپلنت‌های مغناطیسی word
Aluminum-based localized surface plasmon resonance for biosensing pdf
رزونانس پلاسمونی سطحی جایگزیده‌ مبتنی بر آلومینیوم برای حسگرهای زیستی(بیوسنسورها) word
Polymer solar cells: Recent development and possible routes for improvement in the performance pdf
سلول های خورشیدی پلیمری: پیشرفت اخیر و روش های ممکن برای بهبود عملکرد word
Crystal Growth and Scintillation Properties of Cs2NaGdBr6:Ce+3 pdf
رشد کریستال و خصوصیات سوسوزنی Cs2NaGdBr6:Ce+3 word
Asymmetric membrane formation via immersion precipitation method. I. Kinetic effect pdf
تشکیل غشاء نامتقارن به روش ترسیب مواد غوطه ور. I. اثر سینتیکی word
Aqueous metal recovery techniques from e-scrap: Hydrometallurgy in recycling pdf
روش های آبی بازیابی فلزات از ضایعات الکترونیکی : کاربرد هیدرومتالورژی در بازیافت word
Functionalized sol–gel material for extraction of mercury II pdf
مواد سُل-ژل عامل دار شده برای استخراج جیوه (II) word
Evaluation of Mechanical Properties of Hybrid Fiber Reinforced Polymer Composites and their Architecture pdf
ارزیابی خواص مکانیکی کامپوزیت های هیبریدی پلیمری تقویت شده با الیاف و ساختار آن ها word
Averaged and weighted average partial least squares pdf
میانگین و متوسط وزنی حداقل مربعات جزئی word
Ab initiocalculations of half-metallic ferromagnetism in Cr-doped MgSe and MgTe semiconductors pdf
محاسبات Ab initio فرومغناطیس نیمه فلزی در نیمه هادی های MgSe و MgTe دوپه شده با کروم word
Synthesis and properties of long [n]cumulenes (n≥5 pdf
سنتز و خواص [n]کومولن های بلند (n≥5) word
The evolution of graphene-based electronic devices pdf
سیر تکاملی قطعات الکترونیکی مبتنی بر گرافن word
Phytosynthesis of silver nanoparticles by Cissus quadrangularis: influence of physicochemical factors pdf
فیتوسنتز نانوذرات نقره توسط Cissus quadrangularis : تاثیر عوامل فیزیکوشیمیایی word
اثر تبخیر حلال در تشکیل غشاءهای نامتقارن و متقارن با پلیمر قابل تبلور EVAL word
N-Heterocyclic carbene metal complexes in medicinal chemistry pdf
کمپلکس های فلزی N-هتروسیکل کاربن در شیمی داروئی word
Electrochemical Immunosensors for Detection of Cancer Protein Biomarkers pdf
حسگرهای ایمنی الکتروشیمیایی برای تشخیص پروتئین های شاخص سرطان word
Influence of injection parameters on the formation of blush in injection moulding of PVC pdf
تاثیر پارامتر های تزریق در شکل گیری blush در قالب تزریق pvc word
Optimization of the water-based road-marking paint by experimental design, mixture method pdf
بهینه سازی رنگ ترافیکی پایه آب با طراحی آزمایش ها به روش مختلط word
خصوصیات مکانیکی هیدروژل های کامپوزیتی نانوفیبریل های سلولز و آلژینات word

سایر مقالات ترجمه شده شيمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید