مقالات ترجمه شده شيمی (صفحه 3)

Spectral, morphological and antibacterial studies of b-cyclodextrin stabilized silver – Chitosan nanocomposites pdf
اثر تبخیر حلال در تشکیل غشاءهای نامتقارن و متقارن با پلیمر قابل تبلور EVAL word
How purple photosynthetic bacteria harvest solar energy pdf
چگونگی برداشت انرژی نورانی توسط باکتری های ارغوانی فتوسنتزی word
N-Heterocyclic carbene metal complexes in medicinal chemistry pdf
کمپلکس های فلزی N-هتروسیکل کاربن در شیمی داروئی word
FAST-TRACK EVALUATION OF A COMPACT CHEMICALLY ENHANCED-TRICKLING FILTER SYSTEM pdf
ارزیابی سریع سیستم پیشرفتۀ شیمیایی فیلترچکنده فشرده word
Preparation and Properties of PVC/ELNR-30 Blends pdf
آماده سازی و خواص مخلوط pvc/ELNR-30 word
The development of LC-MS pdf
توسعه کروماتوگرافی مایع-اسپکترومتری جرمی word
Molecular Weight and Molecular Weight Distribution From Dynamic Measurements of Polymer Melts pdf
وزن مولکولي و توزيع وزن مولکولي با توجه به اندازه گيري ديناميک مذاب بسپار word
Dioxins sources and current remediation technologies — A review pdf
منابع دی اکسین و فناوری های موجود برای کاهش آن ــ بررسی متون word
Fluorescence polarization spectroscopy in protein analysis pdf
طیف سنجی فلورسانس قطبشی در تجزیه و تحلیل پروتئین word
A simple thermodynamic model for the doping and alloying of nanoparticles pdf
مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و آلیاژسازی نانوذرات word
Asymmetric membrane formation via immersion precipitation method. I. Kinetic effect pdf
تشکیل غشاء نامتقارن به روش ترسیب مواد غوطه ور. I. اثر سینتیکی word
Bioremediation of petroleum hydrocarbon contaminants in marine habitats pdf
زیست پالایی آلاینده های هیدروکربنی نفت خام در زیستگاه های دریایی word
Food packaging based on polymer nanomaterials pdf
بسته بندی غذایی بر پایه نانومواد پلیمری word
A label-free electrochemical biosensor based on a DNA aptamer against codeine pdf
حسگر زیستی الکتروشیمیایی بدون نشاندار بر اساس آپتامر DNA در برابر کدئین word
جذب سطحی یونهای فلزات سنگین از محلولهای آبی توسط کربن فعال تهیه شده از هسته زردالو word
Synthesis and oxidation behavior of chromium silicide (Cr3Si) nanorods pdf
سنتز و رفتار اكسيداسيون نانو ميله ها ي سيليسيد كرم (Cr3Si) word
Ab initiocalculations of half-metallic ferromagnetism in Cr-doped MgSe and MgTe semiconductors pdf
محاسبات Ab initio فرومغناطیس نیمه فلزی در نیمه هادی های MgSe و MgTe دوپه شده با کروم word
ntervention Technologies for Ensuring Microbiological Safety of Meat: Current and Future Trend pdf
فن آوری های مداخله کننده برای اطمینان از سلامت میکروبیولوژیکی گوشت: روند کنونی و آینده word
Calculation of relaxation spectra from mechanical spectra in MATLAB pdf
محاسبه طیف آسایش از طیف مکانیکی در MATLAB word
On the oxidative coupling of methane with carbon dioxide over CeO2/ZnO nanocatalysts pdf
زوج شدن اکسایشی متان با دی اکسید کربن برروي نانوکاتالیست CeO2/ZnO word
Mass or heat transfer from spheroidal gas bubbles rising through a stationary liquid pdf
انتقال جرم یا حرارت از حباب های گازی شبه کروی متصاعد از یک مایع ساکن word
Novel approaches for selenium speciation in foodstuffs and biological specimens: A review pdf
رویکرد های عالی برای گونه زایی سلنیم در مواد غذایی و نمونه های بیولوژیکی : بازنگری word

سایر مقالات ترجمه شده شيمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید