مقالات ترجمه شده شيمی گرایش شیمی کاربردی

لیست مقالات ترجمه شده شيمی گرایش شیمی کاربردی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده شيمی گرایش شیمی کاربردی نمایید.

Substrate preference of a Geobacillus maltogenic amylase:A kinetic and thermodynamic analysis
ترجیح بسترهای ژئوباسیلوس مالتوژنیک آمیلاز؛ تجزیه و تحلیل سینتیکی و ترمودینامیکی
Tuning Physical and Optical Properties of ZnO Nanowire Arrays Grown on Cotton Fibers
تنظیم خواص فیزیکی و نوری آرایه های نانو سیمی ZnO رشد یافته بر روی الیاف پنبه
Applications of nanotechnology in food packaging and food safety: Barrier materials, antimicrobials and sensors
Fabrication of Ni1−xZnxFe2O4 (x = 0, 0.5 and 1) nanoparticles gas sensor for some reducing gases
تهیه نانوذرات Ni1-x ZnxFe2O4(x=0,0.5,1) حسگر گاز برای برخی گازهای احیاگر
Recent Advances in Electrospinning of Some Selected Biopolymers
پیشرفت های جدید در برخی بیوپلیمرهای انتخابی
review on fundamentals and applications of electrophoretic deposition (EPD)
مروری بر اصول و کاربردهای رسوب گیری الکتروفورزي (EPD)
Effect of plasticizer and surface topography on the cleanability of plasticized PVC materials
اثر نرم‌کننده‌ها و توپوگرافی سطحی بر روی قابلیت پاک‌سازی PVC
Structure and performance of ZnO/PVC nanocomposites
ساختار و عملکرد نانوکامپوزیت‌های ZnO/PVC
Synthesis and characterization of antimicrobial crosslinked carboxymethyl chitosan nanoparticles loaded with silver
Carbon Nanotubes: Synthesis, Integration, and Properties
نانولوله های کربنی: سنتز، یکپارچه سازی، و خواص
FTIR and UV–vis diffuse reflectance spectroscopy studies of the wet chemical (WC) route synthesized nano-structure CoFe2O4 from CoCl2 and FeCl3
Aluminum-based localized surface plasmon resonance for biosensing
رزونانس پلاسمونی سطحی جایگزیده‌ مبتنی بر آلومینیوم برای حسگرهای زیستی(بیوسنسورها)
Polymer solar cells: Recent development and possible routes for improvement in the performance
سلول های خورشیدی پلیمری: پیشرفت اخیر و روش های ممکن برای بهبود عملکرد
Crystal Growth and Scintillation Properties of Cs2NaGdBr6:Ce+3
رشد کریستال و خصوصیات سوسوزنی Cs2NaGdBr6:Ce+3
Aqueous metal recovery techniques from e-scrap: Hydrometallurgy in recycling
روش های آبی بازیابی فلزات از ضایعات الکترونیکی : کاربرد هیدرومتالورژی در بازیافت
Ab initiocalculations of half-metallic ferromagnetism in Cr-doped MgSe and MgTe semiconductors
محاسبات Ab initio فرومغناطیس نیمه فلزی در نیمه هادی های MgSe و MgTe دوپه شده با کروم
Phytosynthesis of silver nanoparticles by Cissus quadrangularis: influence of physicochemical factors
فیتوسنتز نانوذرات نقره توسط Cissus quadrangularis : تاثیر عوامل فیزیکوشیمیایی
اثر تبخیر حلال در تشکیل غشاءهای نامتقارن و متقارن با پلیمر قابل تبلور EVAL
Influence of injection parameters on the formation of blush in injection moulding of PVC
تاثیر پارامتر های تزریق در شکل گیری blush در قالب تزریق pvc
Optimization of the water-based road-marking paint by experimental design, mixture method
بهینه سازی رنگ ترافیکی پایه آب با طراحی آزمایش ها به روش مختلط
Interface Engineering of Carbon- Fiber Reinforced Mg±Al Alloys
مهندسی سطح مشترک فیبر- کربن با آلیاژهای تقویت شده Mg±Al

Skip Navigation Links