مقالات ترجمه شده شيمی گرایش شیمی محیط زیست

لیست مقالات ترجمه شده شيمی گرایش شیمی محیط زیست به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده شيمی گرایش شیمی محیط زیست نمایید.

Fabrication of Ni1−xZnxFe2O4 (x = 0, 0.5 and 1) nanoparticles gas sensor for some reducing gases
تهیه نانوذرات Ni1-x ZnxFe2O4(x=0,0.5,1) حسگر گاز برای برخی گازهای احیاگر
Parabens. From environmental studies to human health
پارابن ها، از مطالعات محیطی تا سلامتی انسان
Recycling of waste from polymer materials: An overview of the recent works
بازیافت ضایعات مواد پلیمری: مروری بر کارهای تحقیقاتی اخیر
FAST-TRACK EVALUATION OF A COMPACT CHEMICALLY ENHANCED-TRICKLING FILTER SYSTEM
ارزیابی سریع سیستم پیشرفتۀ شیمیایی فیلترچکنده فشرده
Sorption of divalent metal ions from aqueous solution by carbon nanotubes: A review
جذب یون های فلزی دوظرفیتی از محلول آبی توسط نانولوله های کربنی (مقاله مروری)
Kinetics and isotherm studies of methylene blue adsorption onto polyaniline nanotubes base/silica composite
Heavy metal adsorption by modified oak sawdust: Thermodynamics and kinetics
جذب سطحی فلزات سنگین توسط خاک اره بلوط اصلاح شده: ترمودینامیک و سینتیک
Adsorption of lead from water by thiol-functionalized SBA-15 silicas
جذب سرب از آب توسط اکسیدهای سیلسیوم SBA-15 عاملدار شده با تیول
Adsorption of cobalt ions from waste water on activated Saudi clays
جذب یون‌های کبالت از فاضلاب بر روی خاک‌های رس فعال‌شده عربستان سعودی
علف تخمیر شده به کاهش سولفات در تصفیه فاضلاب حاوی فلزات و سولفات کمک می کند
Dioxins sources and current remediation technologies — A review
منابع دی اکسین و فناوری های موجود برای کاهش آن ــ بررسی متون
Natural Deep Eutectic Solvents − Solvents for the 21st Century
حلال های یوتکتیک عمیق طبیعی – حلال هایی برای قرن 21
Eliminating turbidity in drinking water using the mucilage of a common cactus
حذف کدورت در آب آشامیدنی با استفاده از صمغ یک کاکتوس معمولی
New UV irradiation and direct electrolysis—promising methods for water disinfection
روش جدید اشعه ماورای بنفش و الکترولیز مستقیم ــ روش های امیدوار کننده برای گندزدایی آب
Operating cost analysis of electrocoagulation of textile dye wastewater
آنالیز هزینه عملیات الکتروکواگولاسیون فاضلاب رنگ نساجی
جذب سطحی یونهای فلزات سنگین از محلولهای آبی توسط کربن فعال تهیه شده از هسته زردالو
A COMPREHENSIVE REVIEW ON BIOPOLYMERS
مروری مقایسه ای بر بیوپلیمرها
استخراج ترتیبی هیدروکربن های چندحلقه ای آروماتیک با استفاده از آب زیر مرحله بحرانی

Skip Navigation Links