مقالات ترجمه شده شيمی گرایش شیمی محض

لیست مقالات ترجمه شده شيمی گرایش شیمی محض به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده شيمی گرایش شیمی محض نمایید.

Substrate preference of a Geobacillus maltogenic amylase:A kinetic and thermodynamic analysis
ترجیح بسترهای ژئوباسیلوس مالتوژنیک آمیلاز؛ تجزیه و تحلیل سینتیکی و ترمودینامیکی
FTIR and UV–vis diffuse reflectance spectroscopy studies of the wet chemical (WC) route synthesized nano-structure CoFe2O4 from CoCl2 and FeCl3
Averaged and weighted average partial least squares
میانگین و متوسط وزنی حداقل مربعات جزئی
Ab initiocalculations of half-metallic ferromagnetism in Cr-doped MgSe and MgTe semiconductors
محاسبات Ab initio فرومغناطیس نیمه فلزی در نیمه هادی های MgSe و MgTe دوپه شده با کروم
Synthesis and properties of long [n]cumulenes (n≥5
سنتز و خواص [n]کومولن های بلند (n≥5)
Phytosynthesis of silver nanoparticles by Cissus quadrangularis: influence of physicochemical factors
فیتوسنتز نانوذرات نقره توسط Cissus quadrangularis : تاثیر عوامل فیزیکوشیمیایی
جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی فعالیتهای لاکاز و تیروزیناز در یک باکتری melanogenic جدید خاک
شیمی کومولن های به شدت فعال شده- از آلن (H2CCCH2) به هگزا پنتا ان (H2CCCCCCH2)
Study on the ultrasonic irradiation of coal water slurry
تحقیقی درباره پرتودهی فراصوتی مخلوط آبی ذغال سنگ
Comparison of the molten globule states of thermophilic and mesophilic α-amylases
مقایسه حالات گلبول مذاب از گرما و مزوفیل α-آمیلاز
Vibrationally resolved optical spectra of cis,trans-1,3,5,7-octatetraene
طیف نوری نوسانی سیس و ترانس -1، 3، 5 و 7 اکتا تتراان
Applications of Femtochemistry to Proteomic and Metabolomic Analysis
کاربرد فمتوشیمی در آنالیز پروتئوم و متابولومیک
How purple photosynthetic bacteria harvest solar energy
چگونگی برداشت انرژی نورانی توسط باکتری های ارغوانی فتوسنتزی
Correlation of aqueous pKa values of carbon acids with theoretical descriptors: A DFT study
ارتباط مقادیر pKa آبی اسیدهای کربن با توصیف تئوری: مطالعه DFT
The 2 1Ag state of isolated cis,trans-1,3,5,7-octatetraene: Two-color resonance enhanced two-photon
حالت 1Ag 2 سیس و ترانس-7،5،3،1-اکتا تترا ان: رشد میزان مطالعات یونیزاسیون دو فوتون بوسیله رزونانس دو رنگ
Fluorescence energy transfer methods in bioanalysis
روش های انتقال انرژی فلورسانس در تجزیه و تحلیل زیستی
Interaction of photosynthetic bacterium, Rhodopseudomonas Palustris, with montmorillonite clay
برهمکنش بین باکتری فتوسنتزی Rhodopseudominase Palustris با کانی رسی monrmorillonite
Fluorescence polarization spectroscopy in protein analysis
طیف سنجی فلورسانس قطبشی در تجزیه و تحلیل پروتئین
Calculation of relaxation spectra from mechanical spectra in MATLAB
محاسبه طیف آسایش از طیف مکانیکی در MATLAB

Skip Navigation Links