مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 3)

Connecting absorptive capacity and open innovation pdf
ارتباط دهی ظرفیت جذب و نوآوری باز word
Advanced techniques for knowledge management and access to strategic information pdf
تکنیک های پیشرفته ی مدیریت دانش و دسترسی به اطلاعات استراتژیک word
Utilization of Activity-Based Costing System in Manufacturing Industries – Methodology, Benefits and Limitations pdf
بکارگیری سیستم قیمت گذاری فعالیت محور در صنایع ساخت و تولید – روش شناسی، منافع و محدودیت ها word
Capital Budgeting Management Practices in Japan pdf
شیوه های مدیریت بودجه بندی سرمایه در ژاپن word
The IASB Conceptual Framework: Purpose and Status pdf
چارچوب مفهومی IASB : هدف و موقعیت word
Banking Sector Development and Economic Growth in Lebanon pdf
توسعه بخش بانکی و رشد اقتصادی در لبنان word
Strategic Operations Management: Investigating the Factors Impacting Communication Effectiveness and Job Satisfaction pdf
عملکرد مدیریت استراتژیک:بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی word
The impact of e-commerce on international trade and employment pdf
تاثیر تجارت الکترونیک بر تجارت بین المللی و اشتغال word
Multiple Attributes Decision Making Approach by TOPSIS Technique pdf
روش تصمیم‌گیری چند شاخصه با استفاده از تکتیک تاپسیس word
Building Effective Small-Group Team Working Skill through Blended Learning at Malaysia Tertiary Institution pdf
ایجاد مهارت موثر کار تیمی از طریق یادگیری ترکیبی در موسسات سه گانه ی مالزی word
Bank funding structure and lending under liquidity shocks: Evidence from Korea pdf
ساختار تامین مالی بانک و اعطای وام تحت شوک های نقدینگی: شواهدی از کره word
Market Implied Ratings and Financing Constraints: Evidence from US Firms pdf
رتبه بندی های ضمنی بازار و محدودیت های مالی: شواهدی از شرکت های آمریکایی word
Performance measurement of sustainable supply chains : A literature review and a research agenda pdf
اندازه گیری عملکرد زنجیره های تامین پایدار: بررسی مبانی نظری و برنامه کار تحقیق word
Analytical Modeling of Cost in Management Accounting Research pdf
مدلسازي تحليلي هزينه در تحقيقات حسابداري مديريت word
E-Government, Internet Adoption, and Corruption: An Empirical Investigation pdf
دولت الكترونيك، بكارگيري اينترنت و فساد: پژوهشي تجربي word
Supply chain information systems strategy: Impacts on supply chain performance and firm performance pdf
The Impact of the Internet on the Business Environment pdf
تاثیر اینترنت بر روی محیط کسب و کار word
Auditors’ Role in Financial Contracting: Evidence from SFAS 141(R) pdf
نقش حسابرسین در قرار داد های مالی: بر اساس مدارک بدست آمده از SFAS 141(R) word
Technology strategies and standard competition — Comparative innovation cases of Apple and Microsoft pdf
استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد- مقایسه نوآوری های Apple و Microsoft word
Supply chain management in the Brazilian automobile industry: bottlenecks for steadier growth pdf
مدیریت زنجیره تامین در صنعت خودروسازی برزیل: تنگناهای موجود برای رشد پایدارتر word
The role of Security, Design and Content factors on customer trust in mobile commerce pdf
City bus routing model for minimal energy consumption pdf
مدل مسيريابي اتوبوس شهري جهت كمينه‌سازي مصرف انرژي word
Information Quality Improvement Model on Hospital Information System using Six Sigma pdf
مدل بهبود یافته ی کیفیت داده ها در سیستم داده های بیمارستان با استفاده از روش Six Sigma word
DYNAMIC CAPABILITIES AND STRATEGIC MANAGEMENT pdf
مدیریت استراتژیک و توانایی های دینامیک word
BPR Best Practices for the Healthcare Domain pdf
بهترین کاربست های BPR برای حوزه ی مراقبت های بهداشتی word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید