مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت مالی

لیست مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت مالی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت مالی نمایید.

Managerial Shareholding, Investment Flexibility, and Equity Valuation
مـالکیت مـدیریتـی، انعطـاف پذیری مـالـی، و ارزیابـی سهـام
CEO option compensation and systemic risk in the banking industry
جبران اختیار معامله مدیرعامل و ریسک سیستماتیک در صنعت بانکداری
An improved boosting based on feature selection for corporate bankruptcy prediction
[کاربرد] روش تقویتی بهینه مبتنی بر گزینش ویژگی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها
Stock market volatility and non-performing loans: Evidence from stocks of the Nigerian banks
نوسانات بازار سهام و وام های معوقه: شواهد حاصل از سهام بانک های نیجریه
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EARNINGS MANAGEMENT AND CONSERVATISM IN ACCOUNTING SYSTEM OF IRAN
بررسی رابطه مدیریت سود و محافظه کاری در سیستم حسابداری ایران
MicroPort: A general simulation platform for seaport container terminals
میکرو پورت: یک پلت فرم شبیه سازی کلی برای پایانه های کانتینری بنادر دریایی
Social responsibility and financial performance: The role of good corporate governance
مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی
Banking Deregulation and Corporate Tax Avoidance
مقررات زدایی بانک ها و اجتناب از مالیات شرکتی
Management Accounting Research: 25 years on
پژوهش های مدیریت حسابداری: در طی 25 سال
A goal programming model for bank assets and liabilities management
یک مدل برنامه ریزی آرمانی برای مدیریت دارایی ها و بدهی های بانکی
Metaheuristics Application on a Financial Forecasting Problem
کاربرد الگوریتمهای فراابتکاری در مسئله پیش بینی مالی
The effect of credit risk on the performance of commercial banks in Nigeria
تاثیر ریسک اعتباری بر عملکرد بانک های تجاری در نیجریه
THE EFFECT OF THE ENTERPRISE RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION ON THE FIRM VALUE OF EUROPEAN COMPANIES
تاثیر پیاده سازی مدیریت ریسک سازمانی بر ارزش سازمانی شرکت های اروپایی
The value of business planning before start-up — A decision-theoretical perspective
A multiple-kernel support vector regression approach for stock market price forecasting
یک روش رگرسیون بردار پشتیبان چندهسته برای پیش ینی قیمت سهام در بورس
Investment and the Weighted Average Cost of Capital
سرمایه گذاری و هزینه میانگین موزون سرمایه
Water management accounting: A framework for corporate practice
حسابداری مدیریت آب: چارچوبی برای اقدام شرکت
Managing audits to manage earnings: The impact of diversions on an auditor’s detection of earnings management
Risk and risk management in management accounting and control
مقاله ترجمه شده مدیریت ریست با موضوع: ریسک و مدیریت ریسک در حسابداری و کنترل مدیریت

Skip Navigation Links