مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت فناوری اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت فناوری اطلاعات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت فناوری اطلاعات نمایید.

Business Process Reengineering and Quality Performance in the Islamic Banks: The Information Technology as a Moderator
مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار و کارائیِ کیفیِ آن در بانک‌های اسلامی: نقش میانجیِ فناوری اطلاعات
The Effects of Business Intelligence on Strategic Management of Enterprises
تأثیر هوش تجاری روی مدیریت راهبردی شرکت‌ها
سیستم های اطلاعاتی و مدیریت زنجیره تامین پایدار در حرکت به سمت یک جامعه پایدار تر: ما کجا هستیم و به کجا می خواهیم برویم
Adopters and non-adopters of business-to-business electronic commerce in Singapore
تطبیق دهنده و غیرتطبیق دهنده های تجارت الکترونیک بین بنگاهی در سنگاپور
Adoption of Hospital Information System (HIS) in Malaysian Public Hospitals
استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) در بیمارستانهای دولتی مالزی
Does the EFQM model identify and reinforce information capability
آیا مدل EFQM به شناسایی و تقویت قابلیت اطلاعاتی کمک می کند؟
E-Business using Supply Chain Management Integration and Globalization
کسب و کار الکترونیک با استفاده از ادغام و جهانی سازی مدیریت زنجیره تامین
Privacy by Design: Informed Consent and Internet of Things for Smart Health
حریم بر مبنای طراحی: رضایت مندی آگاهانه و اینترنت اشیاء برای بهداشت و درمان هوشمند
Using business‐process simulation within a business‐process reengineering approach
استفاده از شبیه سازی فرایند کسب و کار در رویکرد مهندسی مجدد فرایند کسب و کار
Challenges and opportunities affecting the future of human resource management
چالش ها و فرصت های موثر بر آینده مدیریت منابع انسانی

Skip Navigation Links