مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی (صفحه 5)

چشم انداز های مناظر کشاورزی : تعاملات گونه ها و حرکت دشمنان طبیعی word
Artificial insemination practice in British United Turkeys: a report in Iran pdf
تلقیح مصنوعی بوقلمون های BUT: گزارشی از ایران word
Production of transglutaminase by Streptomyces isolates in solid-state fermentation pdf
تولید ترنسگلوتامیناز با جداگرهای استرپتومیسز در تخمیر حالت جامد word
Application of kriging and cokriging in spatial estimation of groundwater quality parameters pdf
کاربرد کریجینگ و کوکریجینگ در تخمین فضایی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی word
Determining and modeling rheological characteristics of quince seed gum pdf
تعیین و مدلسازی مشخصه های رئولوژیکی صمغ دانه میوه بِه word
Biochemical Models for S-RNase-Based Self-Incompatibility pdf
مدل های بیوشیمیایی خود ناسازگاری مبتنی بر S-RNase word
A model-based integrated assessment of land degradation by water erosion in a valuable Spanish rangeland pdf
ارزیابی یکپارچه مدل محورتخریب اراضی ناشی از فرسایش آب دریک مرتع پرارزش اسپانیا word
Policies to Facilitate Conversion of Millions of Acres to the Production of Biofuel Feedstock pdf
سیاست هایی برای تسهیل تبدیل میلیون ها جریب زمین به تولید مواد اولیه سوخت زیستی word
Application of Geostatistical Analysis for Evaluating Variation in Groundwater Characteristics pdf
کاربرد تحلیل زمین آماری برای ارزیابی پراکنش در ویژگی های آب زیرزمینی word
Photosynthesis: Response to high temperature stress pdf
فتوسنتز: پاسخ به تنش دمای بالا word
Spatial Distribution of Groundwater Quality with Geostatistics (Case Study: Yazd-Ardakan Plain pdf
توزیع فضایی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه ی موردی: دشت یزد-اردکان) word
Linking aboveground and belowground interactions via induced plant defenses pdf
ایجاد ارتباط بر همکنش های روزمینی و زیرزمینی از طریق دفاع القاء شده گیاهی word
عملکرد 11 واریته گندم زمستانی در آزمایش بلندمدت بر روی نیتروژن معدنی و کود آلی word
The Economic Analysis of Agricultural Enterprises in Sustainable Development Aspect pdf
تحلیل اقتصادی توسعه‌ی پایدار شرکت‌های کشاورزی word
Effects of salt and drought stresses on germination, emergence and seedling growth of Durum wheat pdf
اثرات تنش های نمک و خشکی بر جوانه زنی، ظهور و رشد گیاهچه گندم دوروم (.Triticum durum Desf) word
Role of allelopathy of Phragmites australis in its invasion processes pdf
نقش اللوپاتی Phragmites australis در فرایندهای تهاجمی آن word
Nitrogen deficiency stress indices of seed yield in rapeseed (brassica napus L.) Genotypes pdf
شاخص های تنش کمبود نیتروژن عملکرد بذر در ژنوتیپ های کلزا (.BRASSICA NAPUS L) word
استفاده از آفت کش ها و کاهش ریسک در سیستم کشاورزی اروپا همراه با IPM: مقدمه ای بر مسائل ویژه word
Low Cost Tissue Culture Technology in the Regeneration of Sweet Potato pdf
فناوری کشت بافت کم هزینه در احیای سیب زمینی شیرین word
مقایسه ردپای (میزان انتشار) کربن و آب در تولید گاو گوشتی در جنوب استرالیا word
Virtual Water Trade as a Solution for Water Scarcity in Egypt pdf
تجارت مجازی آب به عنوان راه حلی برای امنیت آب در مصر word
Rhizosphere interactions between microorganisms and plants govern iron and phosphorus acquisition along the root axis e model and research methods pdf

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید